Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета видання. Збірник наукових праць призначений для публікації наукових праць молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", висвітлювання результатів підготовки атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів.  
Збірник публікує статті за такою науковою проблематикою: (1) економічна теорія, (2) економічні проблеми сталого розвитку національної економіки, (3) міжнародна економіка, (4) галузева економіка, (5) економіка підприємства, (6) менеджмент, (7) маркетинг, (8) інноваційно-інвестиційні процеси, (9) технології як фактор економічного зростання, (10) економіко-математичне моделювання бізнесових процесів. 
 Тематика збірника наукових праць кореспондується із тематикою наукових та прикладних досліджень випускаючих кафедр факультету менеджменту та маркетингу: (1) міжнародної економіки, (2)менеджменту, (3) маркетингу, (4) економіки і підприємництва, (5) математичного моделювання економічних систем.  
 Область. Збірник наукових праць містить (1) найвагоміші доповіді, проголошені на міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях та семінарах молодих вчених, що проводяться на базі факультету менеджменту та маркетингу; (2) статті, що висвітлюють вагомі результати наукових досліджень молодих вчених факультету; (3) результати емпіричних досліджень та моделювання в галузі економіки та управління підприємствами.  
Збірник наукових праць призначений для поширення та обговорення: (1) результатів теоретичних і емпіричних досліджень молодих вчених факультету менеджменту та маркетингу з проблем економіки та бізнесу; (2) інформації щодо результатів, отримані студентами факультету під час виконання атестаційних робіт магістрів, спеціалістів та бакалаврів. 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Міжнародна економіка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Менеджмент

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Маркетинг

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Економіка підприємства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математичне моделювання економічних систем

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рецензування статей проводиться редакційною колегією збірника та рекомендуються до друку Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу

 

Періодичність публікації

Збірник наукових праць видається раз на рік в декількох томах.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна колегія

Голова редколегії, головний редактор:

Гавриш О.А., доктор техн. наук, професор, деканфакультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, науковий керівник кафедри міжнародної економіки

 

 

Члени редколегії:

Войтко С.В., доктор. економ. наук, професор, завідувач  кафедри міжнародної економіки

Герасимчук В. Г., доктор економ. наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки

Дергачова В.В., доктор економ. наук, професор, зав. кафедри менеджменту

Довгань Л.Є., канд. економ. наук, професор, професор кафедри менеджменту

Зозульов О.В., канд. економ. наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу

Капустян В.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри математичного моделювання економічних систем

Круш П.В., канд. економ. наук, професор, зав. кафедри економіки та підприємництва

Солнцев С.О., доктор фіз.-мат. наук, професор, зав. кафедри промислового маркетингу

Тульчинська С.О., доктор економ. наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва

Крейдич І.М., доктор економ. наук, професор, зав. теоретичної та прикладної економіки

Відповідальний редактор:

Зозульов О.В., канд. економ. наук, професор, заступник декана ФММ КПІ ім. І. Сікорського з наукової роботи

 

Представленість у наукометричних та інформаційних базах

Збірник представлено в  міжнародних наукометричних та інформаційних базах: Index Copernicus (з 2016 року),  РИНЦ,  ELAKPI (Електронний архів наукових та освітніх матеріалів НТУУ «КПІ»), ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)Видання індексується Google Scholar.

Видання "Наукової періодики України" повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OpenAIRE та ін.  

 

Про Ліцензії

Збірник наукових праць дотримується ліцензійних вимог CC BY (детальніше: https://creativecommons.org/licenses/). Подаючи статті до збірника автори погоджуються на ці ліцензійні умови.