№ 9 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск DOC DOCX

Зміст

Міжнародна економіка

СТАТИЧНИЙ ТА ДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН В ІНДЕКСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ PDF
К. Сапсай, С. Войтко
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ У КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ ЯК ВАЖІЛЬ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Ю. Бухун

Менеджмент

Перспективи страхування фінансових ризиків PDF
В. А. Кавун В.А., М. О. Кравченко М.О.
МАPКЕТИНГОВI IНCТPУМЕНТИ АНТИКPИЗОВОГО УПPАВЛIННЯ ПIДПPИЄМCТВОМ PDF
Е. Уcманова, Л. Шульгіна
ЗАСТОСУВАННЯ АУТПЛЕЙСМЕНТУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
О. Бойко, Л. Довгань
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О. Калина, М. Кравченко
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ PDF
Н. Хомик, Ж. Жигалкевич
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ж. Жигалкевич, Лисенко
IНВЕСТИЦIЙНО-IННОВАЦIЙНИЙ РОЗВИТОК ПIДПРИЄМСТВ PDF
О. Пасько, Ж. Жигалкевич
ІННОВАЦІЙНЕ ОНОВЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК АЛЬТЕРНАТІВНИЙ ШЛЯХ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. Дуда, К. Бояринова
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: СТАН ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ PDF
Я. Ріпенко, Ж. Жигалкевич
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА СВІТОВОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ PDF
О. Петрик, А. Стрілець, Л. Артеменко
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. Седлерук, І. Шеховцова
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА МОРОЗИВА З УРАХУВАННЯМ СЕЗОННОСТІ ПРОДУКТУ PDF
В. Луженцова, Л. Довгань
АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
О. Мазур, Л. Артеменко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К. Макарюк, В. Дергачова
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
А. Петрова, І. Шеховцова
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
К. Примак, Л. Довгань

Маркетинг

ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ФІРМИ НА СПОЖИВЧУ ПОВЕДІНКУ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ PDF
А. Ткачук, О. Зозульов
ОЦІНЕННЯ ЯКОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. Стефківська, Н. Кубишина
ОЦІНЮВАННЯ ІДЕЙ НОВОГО ТОВАРУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Т. Ковальчук, Н. Кубишина
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕХОДУ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ В ЕЛЕКТРОННИЙ ФОРМАТ PDF
В. Горохов, Т. Співаковська
ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ЗБУТОВОЇ МЕРЕЖІ «МЕТРОМЕДІА» PDF
Г. Голікова
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ НА РИ-НКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ PDF
А. Барановська, Н. Кубишина
ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ У СЕКТОРІ B2B PDF
Ю. Власюк, Н. Юдіна
ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ PDF
О. Саранчук, Т. Діброва

Економіка підприємства

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ‏‏‏‏‏ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. Усатюк, В. Мартиненко
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ PDF
М. Мединцева, В. Марченко
ОРГАНIЗАЦIЯ EФEКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСIВ PDF
О. Мeльнiкова, С. Тульчинська
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Я. Прокопенко, А. Гречко
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРИБУКОВІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІT FOR ENTERPRISE PDF
Ю. Плетньова
ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. Майстренко, М. Сердюк
ВИРОБНИЧІ ПРОГРАМИ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
О. Сичков, Ю. Тюленєва
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
А. Носов, О. Кавтиш
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В КОНДИТЕРСЬКІЙ ГАЛУЗІ PDF
Н. Кобцов, Ю. Тюленєва
ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОГО ТА ТАКТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. Кайдаш, Ю. Тюленєва
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF
Д. Волинець, Т. Ткаченко
РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
А. Рубцов, А. Погребняк

Математичне моделювання економічних систем

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА PDF
З. Щурова, О. Жиров