ЗМІСТ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИДАВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

А. Д. Кухарук, Ю. О. Гавриш, Д. Д. Змітрович

Анотація


Статтю присвячено розвитку наукових положень щодо підвищення конкурентоспроможності видавничих підприємств в умовах економічної нестабільності. Методологічне підґрунтя дослідження представлене науковими працями вітчизняних та зарубіжних авторів. Основними методами наукового пізнання, що використано у процесі дослідження, є методи конкретизації та наукового узагальнення На основі аналізу наявних у науковій літературі трактувань сутності поняття «конкурентоспроможність підприємства» уточнено його зміст з урахуванням нестабільності розвитку ринкового середовища. Узагальнено чинники конкурентоспроможності видавничих підприємств Європи, які представлено у вигляді сильних та слабких сторін їх розвитку. Визначено, що залежно від рівня об’єкту конкурентоспроможності (мікро, макро, мезо), чинники формування конкурентних переваг різнитимуться. Зауважено, що дослідження впливу різних чинників на рівень конкурентоздатності підприємства доцільно здійснювати за кількісним підходом. Перспективним напрямом подальших досліджень визначено діагностику конкурентного потенціалу видавничих підприємств у країнах з різним рівнем економічної нестабільності та суспільного розвитку.

Ключові слова


конкурентоспроможність підприємства; конкурентні переваги; чинники конкурентоспроможності; видавниче підприємство; економічна нестабільність

Повний текст:

PDF

Посилання


Buzzigoli L. Firm and system competitiveness: problems and definition, measurement and analysis / L. Buzzigoli. – Firenze: Firenze University Press, 2009. – С. 11–37.

Competitiveness of the European Graphic Industry [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ woodpaperprinting/files/graphic_study.

Jason M. Customer demographics, store attributes, and retail format choice in the US product market / M. Jason, M. Carpenter, M. Moore // International Journal of Retail & Distribution Management, 2006. – № 6. – С. 34–52.

Li M. The customer value strategy in the competitiveness of companies // International Journal of Business and Management. – 2009. – № 2. – С. 136–141.

Porter M. Competition / M. Porter. – USA: Harvard Business School Publishing Cooperation, 2008. – 544 c.

Васютіна І. О. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств / І. О. Васютіна // Держава та регіони. Серія: Економіка, управління та облік на підприємстві. – 2011. – № 5. – С. 114–118.

Николюк О. М. Етимологія та сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства» / О. М. Николюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2011. – № 1. – С. 246–249.

Панасенко Д. А. Конкурентоспроможність підприємства: сутнісна та функціональна характеристики / Д. А. Панасенко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. – № 727. – С. 270–275.

Салип Ю. О. Генезис сутності конкурентоспроможності підприємств / Ю. О. Салип // Сталий розвиток економіки: наук. журн. – 2012. – № 4. – С. 74–78.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2002. – 892 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”