УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МАШИНОБУДУВАННЯ В ХАРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. О. Черненко, М. Ю. Нос

Анотація


У статті досліджено сучасний стан машинобудівних підприємств України. Проведено дослідження конкурентоспроможності продукції машинобудування України за індексами відносних порівняльних переваг RCA відносної експортної конкурентоспроможності RXA, відносної залежності від імпорту RMP, відносних торговельних переваг RTA. Показано, що переважна більшість українських машинобудівних підприємств мають низьку конкурентоспроможність як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Розглянуто основні пріоритетні види продукції машинобудування. Визначено основні центри розміщення підприємств, що виробляють устаткування для харчової промисловості. Проаналізовано індекс виробництва машин та устаткування для харчової промисловості. Запропоновано рекомендації щодо покращення стану машинобудування та виходу на зовнішні ринки. В результаті виявлено, що більш модернізованими є підприємства, що займаються машинобудуванням для харчової промисловості в західних регіонах України.

Ключові слова


машинобудування; харчова промисловість; конкурентоспроможність; міжнародна конкурентоспроможність; галузева структура.

Повний текст:

PDF

Посилання


United Nations Conference on Trade and Development/ [Електроннийресурс] – Режимдоступу: http://unctadstat.unctad.org

Тєлєтов О. С. Провозін М. В. Впровадження інновацій в організацію міського транспорту // Тези доповідей н-т конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів у Зб. “Економічні проблеми сталого розвитку”. Суми, Вид-во СумДУ, 2009. – С. 78-79.

Данилишин Б. М. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: [Монографія] / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – Ніжин: ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2007. – 308 с

Чукурна О.П. Стратегічні напрямки розвитку машино- будування в контексті економічних реформ в Україні / О.П. Чукурна // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 3(8). – С. 36–42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Товарна структура зовнішньої торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Захаркіна Л. С. Інноваційна діяльність машинобудівних підприємств / Л. С. Захаркіна // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 6-7 травня 2010 року) / Редкол.: О. В. Прокопенко та ін. – Суми: СумДУ, 2010. – С. 98-99.

Колісник М. К. Стан підприємств машинобудування в Україні і можливі шляхи виходу з кризи за допомогою стратегії інтеграції // М. К. Колісник К. Е. Сміх // Регіон. економіка. – 2008. – № 4. – С. 163-173. – Бібліогр.: 11 назв. – укр.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”