АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

А. Є. Давидович, К. В. Петренко

Анотація


В статті досліджено сутність та динаміку розвитку агропродовольчого сектору економіки України. Стаття охоплює теоретико-методологічні аспекти становлення та розвитку агропродовольчого сектору економіки України.У статті розкрито теоретичні аспекти формування світового ринку агропродовольчого сектора та визначено фактори впливу на розвиток ринку. Також проаналізовано сучасний стан розвитку ринку аграрної продукції України та його можливостей в сучасному світовому економічному просторі, а саме досліджено основні тенденції щодо впливу східного партнерства за останні роки. На основі проведеного аналізу обґрунтована необхідність стосовно розробки ряду рекомендацій щодо стратегії розвитку агропродовольчого сектору економіки України.

Ключові слова


агропродовольчий сектор економіки; аграрна політика; агропродовольчий ринок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Губенко В. І. Механізм зростання конкурентоспроможності товарів АПК на світовому ринку / В. І. Губенко // Агроінком. – 2003. – № 1–2. – С. 58–62.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Експорт та імпорт продукції аграрного сектору України: стан та тенденції / [Кваша С. М., Власов В. І., Кривенко Н. В. та ін.] ; за ред. С. М. Кваші. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 80 с.

Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції : моногр. / авт. кол. : М. Бетлій та ін. ; за ред. О. М. Бородіної. – Ужгород : ІВА, 2006. – 496 с.

Кваша С. М. Стан та тенденції розвитку сільського господарства країн- членів Європейського Союзу / С. М. Кваша, К. С. Кваша. – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – 40 с. В. Дудар Основні тенденції розвитку ... Вісник ТНЕУ № 1, 2014 р. 89

Гайдуцький П. І. Україна і ЄС: проблеми інтеграції [Електронний ресурс] / П. І. Гайдуцький. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/international/ukrayinayes-problemi-integraciyi-_.html.

Кваша С. М. Про наукове забезпечення розвитку зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі в умовах нових пріоритетів міжнародної інтеграції / доповідь на Заг. зборах Відділення аграр. економіки та продо-вольства НААН України ННЦ ІАЕ. – К., 2013.

Гайдуцький П. І. Україна і Митний Союз: проблеми інтеграції [Електронний ресурс] / П. І. Гайдуцький. – Режим доступу : http://dt.ua/columnists/ukrayina-imitniy-soyuz-problemi-integraciyi-119273_.html.

Експорт української сільгосппродукції до ЄС зріс на 16% [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agroconf.org/content/eksport-ukrayinskoyisilgospprodukciyi-do-ies-zris-na-16.

ЗабезпеченняконкурентоспроможностіаграрногосектораекономікиУкраїни на внутрішньому та зовнішньому ринках : наук. доповідь / за ред. акад. УААН В. М. Трегобчука, чл.-кор. УААН Б. Й. Пасхавера. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 260 с.

Зінчук Т. О. Європейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки : моногр. / Т. О. Зінчук. – Житомир : ДВНЗ “Держ. агроеколог. ун-т”, 2008. – 384 с.

Михайлова Л. І. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторіУкраїни у контексті реалізації інтеграційних прагнень : зб. матеріалів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників “Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року” – К. : ННЦ ІАЕ, 2013. – С. 281–286.

Осташко Т. О. Внутрішній агропродовольчий ринок України в умовах СОТ / [Осташко Т. О., Волощенко Л. Ю., Лєнівова Г. В.] ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 208 с.

Осташко Т. О. Розвиток аграрного сектору економіки України в умовах світових інтеграційних процесів / Т. О. Осташко // Збірник матеріалів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – С. 228–232.

Супіханов Б. К. Розвиток ринків аграрної продукції : моногр. / Б. К. Супіха- нов. – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 538 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”