ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВАЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. В. Гук, Т. В. Бигар

Анотація


В статті досліджуються особливості управління інноваційним потенціалом вітчизняних підприємств та пріоритетні напрями інноваційного розвитку, перспективи конкурентоспроможності національної економіки. Розглянуто такі поняття, як «інноваційний потенціал» та «інноваційний розвиток». Авторами проаналізовано стан інноваційного розвитку України за останні роки в умовах ринкової економіки. Виявлено слабкі сторони розвитку інноваційної діяльності України. Досліджено напрями подальшого інноваційного розвитку та можливості інтеграції України у світову економіку. Проаналізовано динаміку кількості організацій,що здійснювали наукову і науково-технічну діяльність за секторами діяльності та галузями науки. Авторами також здійснено аналіз шляхів удосконалення інноваційного потенціалу на вітчизняних підприємствах. Представлено основні показники інноваційного розвитку України відносно інших країн світу, Глобальний індекс інновацій, Глобальний індекс інновацій у розрізі під-індексів в порівнянні з попередніми роками та з іншими державами.

Ключові слова


інновації; інноваційний потенціал; управління потенціалом підприємства; інноваційний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко – Х.: Константа, 2006. – 272 с.

Гончаренко Т.П. Управление научно-техническим потенциалом промышленного предприятия в условиях глобальной конкуренции : дис... канд. экон. наук: 08.02.02 / Гончаренко Татьяна Петровна. – Сумы, 2005. – 205 с.

Гребенкин С.С. Интеллектуальная собственность / С.С. Гребенкин, Е.А. Булат, Ю.Ф.Булгаков та ін.; под ред. С.С. Гребенкина. – Донецк : РВВ ДонІЗТ, 2005. – 199 с.

Данько М. Інноваційний потенціал у промисловості України / М. Данько // Економіст. – 1999. – № 10. – С. 26–32.

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін. ; НАН України. – К., 2015. – 336 с.

Офіційний сайт Всесвітнього банку // Дослідження Індекс економіки знань 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.worldbank.org/etools/ kam2/KAM_page5.asp

Про інноваційну діяльність: Закон України №40-IV від 4.07.2002 { Із змінами, внесеними згідно із Законами від 16.10.2012, ВВР, 2014} // Урядовий кур’єр. – 2002. – №143. – 7 серпня. – С. 17–24.

Статистичний щорічник України за 2014 р. [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України; ред. О. Г. Осауленко. – Режим доступу : http://ukrstat.org/ua

Tenbest-rankedeconomiesbyincomegroup (rank) [Електронний ресурс]//The Global Innovation Index 2014/INSEAD and WIPO 2014. – 417 p. – Доступний з: http://www.globalinnovation-index.org.

The Global Innovation Index 2012 // The Human Factorin Innovation [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/gii-2012_report.pdf

The Global Innovation Index 2013 // The Human Factorin Innovation [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf

The Global Innovation Index 2014 // The Human Factorin Innovation [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”