ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Манаєнко, В. В. Прудкий

Анотація


В даній статті розглянуто управлінські закони (закон невизначеності відгуку, закон неадекватності взаємного сприйняття, закон неадекватності самооцінки, закон спотворення інформації, закон самозбереження, закон компенсації), напрями управління персоналом в системі менеджменту підприємства, а також складові системи управління персоналом з урахуванням інноваційних підходів. Виділено актуальні інструменти управління персоналом підприємства: аутстафінг, як засіб кадрової політики, менторство, як ефективний підхід до навчання та адаптації працівників на підприємстві, мотивація, як спосіб підвищення продуктивності працівників, а також система віртуального офісу, яка оптимізує управлінські процеси підприємства, робить їх компактними та мобільними. Також обґрунтовано доцільність їх застосування в Україні і необхідність подальшого розвитку цих інструментів.

            В статі наведено приклади компаній, які вже застосовують зазначені вище методи управління: Google, KPMG, Ernst&Young, Pricewaterhouse Coopers і Deloitte.

Ключові слова


управління персоналом; системи управління персоналом; мотивація; закони управління; інноваційні інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилюк В.М. Менеджмент персоналу: навч.-метод. посібн. / В. М. Данилюк, В. М. Петюк, С. О. Цинбалюк. — К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

Лелі Ю. Г. Інноваційні підходи до управління персоналом підприємства в сучасних умовах : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Лелі Юлія Георгіївна; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2016. — 20 с.

Меньшикова М.О. К вопросу об управлении персоналом как системе и интегрированной подсистеме организации [Електронний ресурс]:Курський державний університет. — Режим доступу: http://scientific-notes.ru/pdf/007-07.pdf

Сардак, С.Е. Управління персоналом: теоретичні аспекти та практичні здобутки / Сардак С. Е., Третяк О. О. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-тміжнар. економіки. — Д. : Інновація, 2009. — 157 с.

Алієв, В.Г.Шість базових законів впливу, без яких неможливе управління: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://staff-capital.com/uk/articles/shist-bazovyh-zakoniv-vplyvu-bez-jakyh-nemozhlyve-efektyvne-upravlinnya.html

Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. студ., аспірантів, молодих учених : Житомир, 12 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомир. держ. технол. ун-т [та ін. ; редкол.: Обіход С. В. (відп. ред.) та ін.]. — Житомир : ЖДТУ, 2012. — 335 с.

Барбашин С. Аутсорсинг та аутстафінг: користь чи шкода?: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.liga.net/user/sbarbashin/article/22054.aspx

Охлупіна К.Л. Адаптація персоналу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://staff-capital.com/uk/articles/adaptazija-personala.html

Долгов М.Ю. Особенности системы мотивации персонала в инновационных организациях [Електронний ресурс]. // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5.; – Режим доступу:

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=14603

Віртуальний офіс – це …: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mercury.kiev.ua/virtualnij-ofis-ce/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”