ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

конкурентоспроможність, конкурентні переваги, українські фармацевтичні підприємства, методи оцінювання, глобалізація,

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан фармацевтичного ринку України та виявлено зростаючий надмірний тиск на вітчизняні підприємства з боку потужних транснаціональних корпорацій. Зважаючи на жорсткі умови, які склалися для українських фармацевтичних підприємств постала необхідність у вдосконаленні методу оцінювання конкурентоспроможності підприємства, як інструменту вироблення більш ефективноїстратегії йогодіяльності. Тому, було проаналізовано найбільш застосовуваніметоди оцінювання конкурентоспроможності підприємства, які були розроблені зарубіжними вченими і зазначенодоцільність їх застосування саме фармацевтичними підприємствами. На основі аналізу найбільш застосовуваних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств визначено основні вимоги до методу оцінювання конкурентоспроможності, з огляду на галузеві особливості та характерні умови функціонування суб’єкта господарювання, для фармацевтичного підприємства. В процесі дослідження було використано діалектичний та історично-логічний підхід, метод аналізу та дедукції, а також статистичний, табличний та графічний методи. У статті визначено, що наразі використання розглянутих методів не надасть достовірну та повну оцінку конкурентоспроможності саме для підприємства, яке функціонує на фармацевтичному ринку України.Отже, виникає необхідність у комплексному їх застосуванні і внесенні додаткових критеріїв з урахуванням галузевих особливостей та цілей підприємства. Тому, з огляду на характерні особливості функціонування та сучасний стан фармацевтичного ринку, було запропоновано ряд вимог, які варто брати до увагипри виборі або розроблені нового методу оцінювання конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств, що забезпечить точність результату. Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка унікального методу оцінювання конкурентоспроможності для фармацевтичних підприємств з урахуванням вимог, які були рекомендовані у даній статті.

Посилання

Фармацевтичний ринок України в І півріччі 2018 року [Електронний ресурс] : Сайт рейтингового агентства Кредит Рейтинг. – Режим доступу до ресурсу :http://www.credit-rating.ua/ua/analytics/analytical-articles/14474/.

Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо-, макроуровневомизмерении. / М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова // Российскийэкономический журнал. 1998. № 3. С. 67–77.

Янковий О. Г. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення / О. Г. Янковий //Монографія.Одеса : Атлант, 2013. –470 c.

Іванов Ю. Б., Тищенко О. М. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко // Монографія.Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. –384 с.

Pharmaceutical R&D expenditure2017 [Electronicresource] : WebsiteTheEuropeanFederationofPharmaceuticalIndustriesandAssociations (EFPIA). – Access toresources :https://www.efpia.eu/publications/data-center/.

TevaPharmaceuticalIndustriesLtd[Electronicresource] : WebsiteTevaPharmaceuticalIndustriesLtd. Режим доступу: https://www.tevapharm.com/.

Драган О. І. Управління конкурентоспроможністю підприємств: теоретичні аспекти / О. І. Драган // Монографія. К. : ДАКККіМ, 2006.– 160 c.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка