ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ INDUSTRY 4.0

Автор(и)

Ключові слова:

людський капітал, національна економіка, постіндустріальне суспільство, міграція, інвестиції, освіта, оплата праці,

Анотація

У статті розглянуто один із найголовніших ресурсів постіндустріальної економіки – людський капітал в контексті розвитку національної економіки. Висвітлено перехідний етап української економіки від традиційної індустрії до Індустрії 4.0. За допомогою історично-логічного методу розглянуто початок існування традиційної індустріальної економіки в Україні. Акцентовано увагу на поєднанні принципів індустріальної та постіндустріальної економіки. Зазначено показники, що характеризують рівень інвестування країн в наукові дослідження і розробки, що сприяє розвиткові постіндустріальної економіки. Виявлено соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції населення. Визначено причини та наслідки зазначеного процесу для національної економіки. В результаті проведеного аналізу визначено перспективи удосконалення рівня використання людського капіталу в процесі  переходу економіки України до Індустрії 4.0. Запропоновано здійснювати розвиток трудових ресурсів країни за допомогою інвестування державних та приватних структур у сферу освіти: підвищення кваліфікації в Україні, а також безкоштовне навчання за кордоном за умов повернення в Україну. Рекомендовано використатння позитивних наслідків міграції в умовах сприяння процесам міжнародного науково-технічного співробітництва в різних сферах економіки. Акцентовано увагу на тому, що інвестування в людський капітал є одним із основних джерел добробуту населення. Зазначено, що підвищення якості викладання природничих та технічних дисциплін сприятиме наближенню України до рівня високорозвинених країн Індустрії-4.0. Зроблено висновок про те, що задля досягнення мети подальшого розвитку економіки України на шляху більш активного переходу до постіндустріальної системи в межах Індустрії 4.0 необхідна стимуляція вкладення коштів в людський капітал та державна підтримка сфери освітньо-наукових досліджень. Методи реалізації зазначених напрямів будуть розглянуті у подальших дослідженнях.

Посилання

Юхименко П. І. Історія економіки та економічної думки. Київ: Знання, 2011. 646 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики в Україні. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 25.09.2018)

Згуровський М. З. та ін. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. Київ : Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, Вид-во «Політехніка», 2016. 184 с.

Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf

Марущак Н. П. Людський капітал як фактор розвитку економіки України. URL: http://www.rusnauka.com/SND/Economics/14_maruschak n.p..doc.htm

Шваб К. Четверта промислова революція. Німеччина, 2015. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution

Лапшина І. А. Соціально-економічні наслідки трудової міграції в контексті розвитку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 3. С. 91-100.

Шевчук О. А. Інвестиції в людський капітал – передумова економічного розвитку. Економічний Вісник НТУУ “КПІ”, 2008. С. 65-76.

Корогодова О. О., Бабанина О. С. Оцінка впливу міжнародної міграції на розвиток економіки України. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2014. № 11. С. 47-53.

Корогодова О. О., Лугвіщик Л. М. Чинники зовнішньої та внутрішньої міграції кваліфікованого персоналу. Актуальні проблеми економіки. 2016. С. 7-13.

Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 27 вересня 2011 р.) / упоряд. О. А. Малиновська. К. : НІСД, 2011. 344 с.

Шевчук О. А. Інвестиції в людський капітал - передумова економічного розвитку. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2008. №5. С. 9-14.

Єрешко Ю. О. Економічна сутність інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку економіки. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2016. №13. С. 8 -15.

Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до індустрії-4.0 / С. В. Войтко, О. А.Гавриш, О. М. Згуровський. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2018. №15. С. 3-12.

Напрямки розвитку. Розвиток людських ресурсів. Навички для сучасної України / Ксімена Дель Карпіо, Ольга Купець, Ноль Мюллер. World Bank Group 2016. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/ 25741/210890ovUK.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. C. 33-40. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2016/8.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка