ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

інновації, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інноваційні технології, агропромисловий комплекс,

Анотація

У статті проведено аналіз інноваційної активності АПК на сучасному етапі. Наведено основні проблеми та недоліки інноваційного розвитку у зазначеній галузі та розглянуто найбільш впливові чинники, які призупиняють розвиток та впровадження інноваційних технологій у агропромисловість. Основними завданнями дослідження визначено наступні: проаналізувати процеси інноваційного розвитку в агропромисловій галузі господарства в Україні; виявити основні недоліки та проблеми, які спричиняють гальмування інноваційного розвитку в АПК; навести чинники, які сприятимуть розвитку інноваційних процесів в українських агропідприємствах. Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовано різні методи дослідження, зокрема як загальнонаукові – аналізу і синтезу; наукової абстракції; індукції та дедукції, так і спеціальні – монографічний (під час дослідження сучасного становища інноваційних процесів АПК України); статистико-економічний (при аналізі показників); системний та комплексний підходи (під час розробки рекомендацій щодо розвитку інновацій у сфері агропромисловості). Визначено, що агропромисловий комплекс займає одну з провідних позицій серед галузей, які значно впливають на економічне становище України. Зазначено, що одну із провідних ролей в ефективному розвитку інноваційних технологій, зокрема саме агропромисловості, займає інноваційна інфраструктура: технополіси та технопарки, бізнес-інкубатори, оскільки вони сприяють виходу на інноваційний ринок. Проаналізовано динаміку капітальних іноземних інвестицій у сільське господарство за період 2010-2017 рр. Виявлено, що закордонні інвестори бачать в Україні потенціал саме в агропромисловій сфері, та готові вкладати кошти у її розвиток та впровадження інновації у даний вид діяльності. Конкретизовано, що кількість науковців, що задіяні у виконання наукових досліджень та розробок за період 2010-2017 рр постійно скорочувалася. Запропоновано низку заходів із підвищення інноваційної активності агропромислового комплексу України, зокрема, підтримку у галузях селекції, нанотехнологій та генної інженерії.

Посилання

Височан О. С., Пікуш Ю. В. Наукові підхо" ди до визначення понять "інновації" та "іннова" ційна діяльність" у сільському господарстві. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. T. 3. Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/.../101"104.pdf

Гнаткович О. Д. Активізація інновацій у сільське господарство України. Ефективна економіка. 2009. Режим доступу: www.economy.nayka.com.ua.

Гросул В. А. Проблеми інноваційної діяльності в Україні. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2010. №1(3), Т. 1. С. 76–82.

Мильнер Б. З. и др. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. М.: ИНФРА-М, 2010. 624 с.

Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України. Економіка України. 2008. №12. С. 4–18.

Державна служба статистики України, 2017.[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

The Global Innovation Index 2018. Innovation Feeding the World - https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка