БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ

Автор(и)

Ключові слова:

міжнародне науково-технічне співробітництво, ефективність, багатокритеріальна оцінка, модель, інноваційні технології,

Анотація

Статтю присвячено розробці методичних засад до комплексної оцінки ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва. За допомогою критичного аналізу існуючих напрацювань з даної тематики встановлено відсутність єдиного методичного підходу до оцінювання ефективності науково-технічного співробітництва на міжнародному рівні. Систематизовано фактори, які впливають на ефективність міжнародного співробітництва на рівні держави. Зокрема, виділено чотири групи факторів: економічні (ВВП на душу населення, зовнішній борг, темп прирості прямих іноземних інвестицій, курс національної валюти), соціально-демографічні (середньомісячна зарплата, сальдо міграції, рівень безробіття, рівень освіти, витрати на освіту, очікувана тривалість життя), науково-технічні (витрати на НДДКР, рівень зайнятості населення в науково-технічній сфері, рівень інноваційної активності підприємств та інші), політичні (ступінь відкритості економіки, індекс демократії, індекс сприйняття корупції). На основі врахування значимості кожного з показників запропоновано модель комплексної багатокритеріальної оцінки ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва на рівні держави. Виділено три групи факторів, які визначають ефективність міжнародного науково-технічного співробітництва для підприємств. До економічних факторів віднесено якість системи менеджменту підприємства, яка проявляється через збільшення обсягів реалізації, зменшенні витрат, ефективності управління та якості продукції, а також сфера поширення інформаційних технологій на підприємстві. Соціальні чинники проявляються у рівні кваліфікації працівників підприємства (освіта, володіння іноземними мовами, участь у міжнародних проектах). До третьої групи віднесено науково-технічні фактори, які проявляються через кількість успішно реалізованих проектів. На основі об’єднання трьох груп факторів розроблено модель багатокритеріальної оцінки ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва на рівні підприємства. Обґрунтованість запропонованих рішень було підтверджено розрахунками за даними України за 2012 – 2017 роки.

Посилання

Cheng S. Rmb: Towards Internationalization/Siwei Cheng. 2015. 383 р.

Герасимчук В. Г., Войтко С. В. Міжнароднаекономіка. Київ.: Знання. 2009. 302 с.

Гудкова К. Ю., Лях А. О. Методи та підходи до оцінки ефективності ІТ-проектів // Економічний вісник Донбасу. 2016. №3. С. 193–196.

Дахно І. І. Міжнароднеекономічне право.К.: Центр учбової літератури. 2009. 304с.

Євдокимов В.В., Лозинський Д.Л. Аналіз економічної ефективності впровадження бухгалтерських інформаційних систем // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2009. № 3(49). URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Задумкин К.А. Международное научно-техническое сотрудничество: региональный аспект. Минск: ВОЛОГДА. 2012. 200 с.

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародніекономічнівідносини. Київ: Знання. 2008. 406 с.

Мальський М. 3., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин. К.: Знання. 2007. 461 с.

Мезенцев Ю.А., Преображенская Т.В. Функционально-стоимостной анализ. Инструменты и модели, Новосибирск: НГТУ. 2003. 122 с.

Міжнароднаекономіка: навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т.М. Камінська та ін. ; за заг. ред. С. М. Макухи. X.: Право, 2012. 192 с.

Семенов К. А. Международные экономические отношения. URL: http://readbookz.net/pbooks/book-40/ru/chapter-2050/

Спиридонов І. А. Міжнародненауково-технічнеспівробітництво // Світоваекономіка. 2006.URL:http://epi.cc.ua/mejdunarodnoe-nauchno-tehnicheskoe-22583.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Міжнародна економіка