МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність, діяльність підприємства, ефект, витрата ресурсів, стандартизація показників,

Анотація

В статті розглянуто основні визначення поняття ефективності діяльності підприємства. Підтверджено відсутність єдиного підходу до означення категорії ефективності. Розроблено класифікацію підходів до визначення даного поняття вітчизняними вченими. Проведено компаративний аналіз даних підходів з деталізацією поглядів, що виходять за межі класичного розуміння ефективності. Виявлено спільні елементи у підходах до визначення ефективності діяльності, які полягають у його характеристиці як співвідношення результатів і витрат на їх досягнення. Закцентовано увагу на комплексності даного поняття та підтверджено це поглядами вітчизняних вчених. На основі аналізу та інтеграції обох підходів розроблено авторське визначення ефективності діяльності підприємства. В межах економічного підходу виявлено протиріччя, що закладено в визначенні ефективності діяльності. Встановлено, що дане протиріччя випливає з необхідності раціонального використання ресурсів. Зроблено висновок про відсутність універсальних і найбільш показових методів оцінки ефективності. Для аналізу показників ефективності запропоновано застосовувати статистичні методи. Встановлено, що за допомогою z-трансформації обраних для дослідження показників, можна аналізувати в комплексі абсолютно різнорідні величини. Проведено z-трансформацію п’яти показників ефективності діяльності умовного підприємства. Графічно відображено можливість порівняння стандартизованих показників ефективності підприємства. Виявлено недоліки і обмеження запропонованого методу. Висвітлено актуальність дослідження підходів і методів оцінки ефективності функціонування підприємства. Підкреслено, що оцінювання показників ефективності має вагоме значення для управлінської діяльності менеджерів і для розробки планів подальшого розвитку підприємства, що є однією з головних цілей існування будь-якої організації.

Посилання

Власова Н.О., Мелушова І.Ю. Ефективність формування фінансових результатів

підприємств роздрібної торгівлі: монографія. Харків: Харківський державний університет

харчування та торгівлі, 2008. URL:

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/14378/1/Vlasova_Efektyvnist_2008.pdf

(дата звернення: 16.03.19).

Олександренко І. В. Методичні підходи до діагностики ефективності діяльності

підприємства. Економічний форум. Луцьк, 2013. №4. С. 126–136.

Підгорний А. В. Продуктивність агропромислового виробництва. Економічні

науки. Київ, 2014. №15. С. 126–130.

Бедринець М. Д. Ефективність діяльності суб'єктів підприємництва в сучасних

умовах господарювання. Бізнесінформ. Харків, 2013. №4. С. 183–190.

Отенко В. І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності

діяльності підприємства. Бізнесінформ. Харків, 2013. №5. С. 232–237.

Гречко А. В. Балагир Б. В. Дослідження шляхів підвищення ефективності

управління виробничою діяльністю підприємства. Ефективна економіка. Дніпро, 2016. №2.

URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2016/18.pdf (дата звернення: 16.03.19).

Кушваха Р. А. Ефективність – одна з найважливіших категорій в економіці та її

значення в процесі господарювання. Науковий вісник. Український державний

лісотехнічний університет. Львів, 2005. №15. С 227–229.

Касянчук Ю. А. Ефективність діяльності підприємства: підходи до визначення та

складові елементи. Сучасні підходи до управління підприємством. Київ, 2018. URL:

http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/129589 (дата звернення: 16.03.19).

Опря А. Т. Статистика: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури,

448 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Менеджмент