IНВЕСТИЦIЙНО-IННОВАЦIЙНИЙ РОЗВИТОК ПIДПРИЄМСТВ

О. Пасько, Ж. Жигалкевич

Анотація


У даній статті розглянуто питання підвищення конкурентоспроможності підприємств за рахунок активізації інноваційної діяльності. Досліджено сутність інноваційного розвитку підприємства як якісно нового рівня збалансованого розвитку господарської діяльності підприємства на основі впровадження iнновацiйних програм. Виявлено проблеми інновацiйного розвитку, що полягають у забезпеченні iнвестицiйними ресурсами. Доведено необхідність поглиблення теоретичних досліджень стосовно сутності понять «інноваційна діяльність» та «інвестиційна діяльність». Базуючись на наукових працях Рудченка В.В., зазначено конкретні джерела інвестиційного капіталу в межах трьох груп залучення: власних, залучених та позичених. Проведено короткий аналіз поняття «інноваційний потенціал», як основи інвестицiйно-iнновацiйного розвитку. Поглиблено визначення поняття «інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства», що займає проміжне становище між інноваційною діяльністю й інвестиціями екстенсивного розвитку. Визначено перелік умов інвестицiйно-iнновацiйного розвитку пiдприємств України. Сформовано перспективи подальших досліджень інвестицiйно-iнновацiйного розвитку для вітчизняних пiдприємств.Ключові слова


iнновацiйний; розвиток; iнновацiйна; дiяльнiсть; інвестиційна; діяльність; інноваційний; потенціал; інвестиційно-інноваційний; розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Прахалад К.К. Рамасвамi, Венкат. Майбутнє конкуренцiї. Творення унiкальної цiнностi спiльно з клiєнтами / Пер. з англ. – К.: Вид-во Олексiя Капусти (пiдроздiл “Агенцiї “Стандарт”), 2005. – 258с.

Череп А.В., Маркова С.В. Теоретичнi аспекти формування iнновацiйно- iнвестицiйної дiяльностi [Електронний ресурс] / А.В. Череп, С.В.Маркова - Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/inek/2010_3/154.pdf

Про інвестиційну діяльність : закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15 60-12.

Федоренко В.Г. Шляхи підвищення ефективності інвестицій в Україні [Текст] / В.Г. Федоренко – К. : Науковий світ, 2003. - 724 с.

Рудченко В. В. Проблеми і перспективи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств Вінницької області [Електронний ресурс]/ В. В. Рудченко – Режим 107 Экономика и управление № 3 - 2012г. Экономика предприятия доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_1/117-122.pdf.

Гринько Т. Щодо iнновацiйного потенцiалу як складової частини iнновацiйної активностi пiдприємств/ Вид-во Iнновацiйний аспект, 2010.С. 56-58.

Чухрай Н.I. Формування iнновацiйного потенцiалу пiдприємства: маркетингове i логiстичне забезпечення: Монографiя. – Л.: Вид-во НУ “ЛП”, 2002. – 315 с.

Iлляшенко С. М. Управлiння iнновацiйним розвитком: проблеми, концепцiї, методи: навч. Посiбн. / С. М. Iлляшенко. – Суми: ВТД “Унiверситетська книга”, 2003. –- 581 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”