ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Д. Ю. Котик, Ж. М. Жигалкевич

Анотація


Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що сучасний бізнес розвивається стрімкими темпами. Керівники вітчизняних підприємств розуміють, наскільки важливо планувати стратегію довгострокового виживання і пристосовуватися до швидко змінного навколишнього середовища. Конкуренція є невід'ємною частиною ринкової економіки. Основною характеристикою господарюючого суб'єкта з точки зору конкурентної боротьби є його конкурентоспроможність. В умовах ринкової економіки для будь-якого підприємства вкрай важливою є проблема підтримки та підвищення його конкурентоспроможності. Особливо важливою ця тема стає в сучасних умовах, коли зростає конкуренція з боку вітчизняних та іноземних компаній. В статті досліджено існуючі наукові підходи до оцінювання конкурентоспроможності підприємства, на основі положень класичної макро- та мікроекономіки, теорії економічного зростання, сучасні концепції конкуренто-спроможності, маркетингу та менеджменту. Визначено, що рівень конкурентоспроможності підприємства безпосередньо залежить від стану елементів процесу реалізації товарів, ступеня ефективного використання всіх видів ресурсів, ефективності роботи організації тощо. Приведені внутрішні фактори та зовнішні чинники конкурентоспроможності організації. Відповідно сукупність усіх елементів, виходячи з їх природи, розподілено на «зовнішні» і «внутрішні» конкурентні переваги.  Також у статті систематизовано організаційно-економічні методи забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Проведені дослідження теоретичних основ забезпечення конкурентоспроможності підприємства, а також організаційно-економічних умов його формування посприяли уточненню змісту механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємств. У роботі наводиться структурна схема організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства.


Ключові слова


конкуренція, конкурентоспроможність, оцінювання, стратегія, підприємство, організаційно-економічні методи

Повний текст:

PDF

Посилання


Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 2011. 208 с.

Артеменко Л. П., Клюквіна М. С. Стратегічне управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. 2013. Вип. 7 (1). Т. 21. С. 66-73.

Барабась Д. О. Конкурентні переваги та ключові фактори успіху: спільне та відмінне // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 23-25 листопада 2011 р. Київ - Дніпропетровськ, 2011. С. 10–23.

Бидик А. Г. Підвищення конкурентоспроможності виробництва в АПК: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК». Тернопіль, 2004. 19 с.

Білецька І. І. Механізм підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі феросплавних заводів України): автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.01. Донецьк, 2006. 19 с.

Дейнека Ю. Реструктуризація як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства: Вісник Тернопільської академії народного господарства / Ред. З. В. Гуцайлюк. Тернопіль : Економічна думка. Вип. 7/3. 2013. 276 с.

Євчук Л. А. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. …докт. екон. наук: спец. 08.00.04. Миколаїв, 2010. 36 c.

Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: Навчальний посібник. К.: Зовнішня торгівля, 2010. 304 с.
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”