ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

А. М. Нечай, М. В. Шкробот

Анотація


Стаття є дослідженням принципів та інструментів забезпечення стійкості підприємства в умовах турбулентного середовища. З’ясовано, що стійке функціонування і розвиток підприємств в умовах сучасної української економіки визначаються, перш за все, їх здатністю своєчасно і адекватно реагувати на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів. Показано, що в умовах турбулентного середовища за умови прояву деструктивних факторів виробництва стійкість підприємства знижується, причому ступінь стійкості класифікують за чотирма станами. Вказано, що зміст сталого розвитку слід розглядати як взаємозв’язок виробничої, фінансової, організаційно-економічної, маркетингової, соціальної, технологічної характеристик діяльності підприємства. У зв’язку з чим наведено основні принципи сталого розвитку підприємств. Запропоновано систему показників для оцінки сталого розвитку яка враховує вплив як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Перераховано сукупність локальних показників стійкості розвитку підприємств. На основі вивчення та аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду визначено комплекс першочергових, характерних для підприємств усіх галузей економіки інструментів підвищення стійкості в умовах турбулентного середовища. Зазначено, що за допомогою використання інструментів підвищення стійкості складається план заходів щодо підвищення рівня фінансової стійкості за допомогою нівелювання загроз для подальшої оцінки рівня стійкості підприємства. З’ясовано, що після впровадження в діяльність господарюючого суб’єкта заходів по підвищенню стійкості необхідно регулярно (щоквартально) здійснювати контроль їх виконання. Вказано на необхідність систематичного проведення комплексного аналізу стану підприємства, моніторингу тенденції зміни основних показників господарської діяльності. Оскільки, такий підхід дозволить забезпечити стійкість підприємства в умовах турбулентного середовища.


Ключові слова


принципи, інструменти, стійкість підприємства, турбулентне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Баканов М. И. Теория экономического анализа: учебник. Москва: Финансы и статистика, 2011. 320 с.

Батырова Н. С. Информационно-аналитическое обеспечение стратегии устойчивого развития компании: дис. на соискание ученой степени канд. эконом. наук. специальность: 08.00.12. Москва, 2014. 206 с.

Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. Р., Каркавчук В. В. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія. Львів: ВИДАВНИЦТВО, 2012. 386 с.

Волощук Л. А., Юдин М. А. Финансовый анализ: учебное пособие : «Освіта України», 2012. 328 с.

Гончаренко Е.Н., Усов А. В. Прогнозирование устойчивого развития предприятия в условиях неопределенности. ECONOMICS, MANAGEMENT, LAW: INNOVATIONSTRATEGY. 2016. С. 103–109.

Ендовицкая А. В., Волкова Т. А. Финансовая устойчивость как фактор экономической безопасности предприятия. Вестник ВГУИТ. 2015. № 3.

С. 258–262.

Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія. Харків: Фактор, 2008. 336 с.

Плиса В. И. Управление риском финансовой устойчивости предприятия. Финансы. 2001. № 1. С. 67–73.

Прокопенко О. В. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению: монография. Польша: «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium». 2014. 474 с.

Шершньова З. Е. Стратегічне управління». Підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”