УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ВИРІШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ

К. А. Дейнека, О.А. Шевчук

Анотація


У статті проаналізовано роботи провідних науковців, які досліджували організаційні конфлікти. Розглянуто організаційний конфлікт як най розповсюджений вид конфлікту в сфері трудової діяльності через неузгодженість поглядів учасників колективу процесі трудової діяльності. Уточнено зміст поняття «конфлікт», охарактеризовано сутність конфліктів, проаналізовано природу конфліктів для їх вирішення, розглянуто і охарактеризовано основні види організаційних конфліктів (внутрішньо-особистісні, міжособистісні, внутрішньо-групові, між групові); охарактеризовано технології та методи врегулювання конфліктних ситуацій, розглянуто їх види. З’ясовано природу конфлікту та його вплив на організацію праці. Визначено основні причини виникнення конфліктної ситуації. Доведено неоднозначний вплив конфлікту на трудову поведінку колективу та систему соціально-трудових відносин в організації. Охарактеризовано основні причини виникнення конструктивних і деструктивних конфліктів та відповідні зміни у колективі, що виникають внаслідок появи конфліктних ситуацій, визначено основні чинники їх регулювання. Вияснено роль керівника у регулюванні конфліктної ситуації, та визначено необхідність формування у працівників конфліктологічної компетентності та культури. Доведено, що будь-яка організація може піддаватися різним видам конфліктів. Визначено важливість психологічного клімату в колективі, де переважають ті чи інші види конфліктів залежно від розмірів організації, рівня якості корпоративної культури, особистісних характеристик керівника та членів колективу, які впливають на робочий процес та особисте життя в цілому. Узагальнено теоретичні положення вирішення організаційних конфліктів через ефективне управління. Запропоновано застосування методу вирішення проблем  та охарактеризовано алгоритм його дій для розв’язання складних конфліктних ситуацій.


Ключові слова


конфлікти, колектив, організація, конструктивний конфлікт, деструктивний конфлікт

Повний текст:

PDF

Посилання


Біловодська О. А. Управління конфліктами в системі управління людським потенціалом підприємств. Економіка та суспільство.2017.№ 10. С. 177-182.

URL:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63840 (дата звернення: 22.01.2020).

Краснова Н. П. Види конфліктів у діловому спілкуванні. Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. Вип. 26. С. 108–111.

Поліщук Л. М., Хитра О. В. . Особливості трудової поведінки працівників в умовах конфлікту. 2017. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6401/1/%D0%A5%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%92_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.doc. (дата звернення: 22.01.2020).

Нагайцева І. Д. Конфлікт як фактор розвитку персоналу в організації. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2015. № 1. С. 286-293. URL:http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1518/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%201%2836%29%202015.pdf#page=286 (дата звернення: 22.01.2020).

Новікова Н. Управління конфліктами в організації: підходи до вирішення та профілактики. Галицький економічний вісник. 2013. № 2. С. 79-83.URL: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3054 (дата звернення: 22.01.2020).

Парсонс Т. Система сучасних суспільств / пер. с англ. Л. А. Сєдова, А. Д. Ковалева, за ред. М. С. . Ковалевої. Аспект Пресс. 1998. С. 270. URL:https://mind.ua/books/235-sistema-suchasnih-suspilstv (дата звернення: 22.01.2020).

Винограденко М. Конфлікти в організації: теоретичні аспекти проблеми. Науковий пошук студента. Збірник студентських наукових праць. 2017. С. 183-186. URL: http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/1naukovyj-poshuk-studenta-16-lystopada-2017-r..pdf#page=184 (дата звернення: 22.01.2020).

Горбачов А. С., Слободянюк А. В. Причини конфліктів у колективі. Вісник Вінницького національного технічного університету. 2019. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24678 (дата звернення: 22.01.2020)..

Біловодська О. А., Кириченко Т.В. Управління конфліктами в системі управління людським потенціалом підприємств. Електронне наукове фахове видання "Економіка та суспільство" Мукачівський державний університет. Факультет економіки, управління та інженерії. 2017. № 10. С. 177-182. URL:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63840 (дата звернення: 22.01.2020).

Мостенська Т. Л. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях та шляхи к подолання. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2010. № 21. С. 188-189. URL:http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8819/1/Zb21_25.pdf. (дата звернення: 22.01.2020).
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”