ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ТНК

В. П. Потапова, О. О. Охріменко

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі оцінювання результативності стратегій корпоративної соціальної відповідальності аграрних ТНК у розрізі Цілей сталого розвитку, що її деталізують. Проаналізовано та структуровано методичні підходи до оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), а саме SIA (Social Impact Assessment), SRA (Social Return Assessment), SCBA (Social Costs-Benefit Analysis), SVA (Stakeholder Value Added), SROI (Social Return on Investment) та інші. Розкрито специфічні особливості стратегій КСВ 5-ти провідних аграрних ТНК світу, що представляють різні цілі, спеціалізацію та географічне розташування. Проаналізовано Цілі сталого розвитку (ЦСР), що є елементами стратегій КСВ досліджуваних компаній. Досліджено вплив стратегії КСВ на капіталізацію ТНК.  Окреслено сферу інтересів аграрних ТНК у контексті реалізації Цілей         сталого розвитку: захист планети, забезпечення життя на землі,  підтримка здоров’я,  достойні робочі місця й економічне зростання,  інновації й інфраструктура. Обґрунтовано кількісні виміри ЦСР, що впроваджуються у стратегії досліджуваних компаній, та здійснено моніторинг реалізованих проектів. Проведено рейтингування компаній щодо широти охоплення ЦСР у корпоративних стратегіях ТНК та здійснено порівняння з результатами Global Fortune 500. Досліджено взаємовплив між витратами на КСВ і основними фінансовими показниками обраних компаній на основі кореляційно-регресійного аналізу. Підкреслено, що має місце складність у проведенні аналізу результативності стратегій КСВ компаній через брак відкритої інформації. Відтак цей факт утруднює діалог між зацікавленими сторонами та уповільнює приплив прямих інвестицій. На основі проведеного дослідження сформульовано висновок про відмінності у політиках впровадження Цілей сталого розвитку у стратегії корпоративної соціальної відповідальності, що залежить від візії компанії та очікувань акціонерів. Зважаючи на виявлену закономірність, має місце позитивний вплив стратегії КСВ аграрних ТНК на їх фінансові результати. Наукова новизна дослідження полягає у розвитку методичних підходів до оцінювання ефективності стратегій КСВ на основі виявлення взаємозв’язків між інвестиціями у соціальні проекти та фінансовими результатами.


Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність, ефективність КСВ, показники оцінки КСВ, цілі сталого розвитку, Глобальний договір ООН

Повний текст:

PDF

Посилання


Лепихина Т. Л. Формирование социальной политики фирмы на основе расчета индекса ее социальной ответственности. Вестник ПНИПУ. Серия: Социально-экономические науки. 2012. № 13 (37), С. 113 – 128.

Тульчинский, Г. Л. Корпоративные социальные инвестиции и социальное партнерство: технологии и оценка эффективности: учеб. пособие. «Высшая школа экономики». Санкт-Петербург, 2012. 236 с.

Баюра Д.О. Соціальні параметри конкурентоспроможності в контексті розвитку механізму КСВ. Економічний часопис-XXI. 2012. № 5-6. С. 32-35.

Нагорний В.В., Четверик О.В. Роль соціальної відповідальності в розвитку аграрного бізнесу. Науковий вісник НУБІП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2018. Вип. 290. С. 209-219.

Зінчук Т. О., Левківський Є. В. Корпоративна соціальна відповідальність вертикально інтегрованих структур аграрного бізнесу як умовах сталого розвитку. Економіка АПК. 2019. № 1. С. 39 – 49.

Кусик Н.Л., Ковалевська А.В. Критичний аналіз методів оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/4714. (дата звернення: 28.01.2020)

Lingane A., Olsen S. Guidelines for social return on investment. California Management Review. 2004. № 46 (3). Pp. 116–135.

The United Nations Global Compact: URL: https://www.unglobalcompact.org/ (date of appeal: 28.01.2020)

Global Fortune 500: URL: https://fortune.com/global500/2018/search/ ?industry=Food%20Production (date of appeal: 28.01.2020)

Archer Daniels Midland Shareholder Reports: URL: https://www.adm.com/investors/shareholder-reports (date of appeal: 28.01.2020)

Archer Daniels Midland Sustainability Downloads: URL: https://www.adm.com/sustainability/downloads (date of appeal: 28.01.2020)

Louis Dreyfus Group Reports & publications: URL: https://www.ldc.com/global/en/investors-media/reports-publications/ (date of appeal: 28.01.2020)

JBS Annual and Sustainability reports: URL: https: //jbs.com.br/en/sustainability/ras/annual-and-sustainability-reports/ (date of appeal: 28.01.2020)

Wilmar international Sustainability Reports: URL: https://www.wilmar-international.com/sustainability/resource-library (date of appeal: 28.01.2020)

Wilmar international Annual Reports: URL: https://ir-media.wilmar-international.com/annual-reports/ (date of appeal: 28.01.2020)

Tyson Foods Sustainability Reports: URL: https://www.tysonsustainability.com/downloads (date of appeal: 28.01.2020)

Tyson Foods Annual Reports: URL: https://ir.tyson.com/reports/annual-reports/default.aspx (date of appeal: 28.01.2020)

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Stock Price: URL: https://finance.yahoo.com/quote/ADM/ (date of appeal: 29.01.2020)

Tyson Foods, Inc. (TSN) Stock Price: URL: https://finance.yahoo.com/quote/TSN/ (date of appeal: 29.01.2020)

JBS SA (JBSAY) Stock Price: URL: https://finance.yahoo.com/quote/JBSAY/ (date of appeal: 29.01.2020)

Wilmar Intl (F34.SI) Stock Price: URL: https://sg.finance.yahoo.com/quote/F34.SI/ (date of appeal: 29.01.2020)
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”