СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Д. М. Тєлєгіна, А. В. Цимбал, О. А. Шевчук

Анотація


В статті проведено аналіз причин виникнення конфліктних ситуацій на підприємстві, що дозволило визначити механізми профілактики соціальної напруги в колективі. Авторами було розглянуто різні погляди щодо впливу виробничих конфліктів на діяльність організації. В статті зазначені можливі негативні і позитивні наслідки виробничих конфліктів, а також їх конструктивний і деструктивний вплив на колектив. З метою обґрунтування способів і методів управління конфліктами, охарактеризовано зазначену дефініцію з позицій когнітивної психології, психоаналітичного представлення про природу індивіда, біхевіористської позиції, рольових підходів та сформовано визначення поняття «конфлікт» як   зіткнення несумісних між собою мотивів, які неможливо задовольнити одночасно в повній мірі. Було визначено поняття організаційного конфлікту, який в найбільшій мірі впливає на діяльність соціально-виробничих систем. Розглянуто конфлікти ролей, інтересів і норм поведінки та охарактеризовано причини виникнення конфліктів з вини керівника. Проаналізовано функціональні та дисфункціональні конфлікти і вплив останніх на колектив. Доведено важливість завчасного попередження та  управління конфліктами. Запропоновано застосування двох основних стратегій управління конфліктами: запобігання конфлікту та  вирішення конфлікту. Визначено основні шляхи запобігання або вирішення конфліктів, серед яких ізоляція конфліктних сторін та зміна власної поведінки. Обґрунтовано мету профілактики і спеціальні умови, які повинні бути основою для цього. В межах статті розглянуто різні методи профілактики конфліктів, запропонованих іншими науковцями. Охарактеризовано метод поділу профілактики конфліктів на первинну і вторинну, обґрунтовано мету даного методу. Розглянуто різні типи запобігання конфліктів, серед них авторитарний і демократичний. Обґрунтовано їх переваги та недоліки. Отримані результати можуть бути використанні для мінімізації деструктивних наслідків конфліктів в  організації.


Ключові слова


конфлікт, організація, управління, стратегія, профілактика

Повний текст:

PDF

Посилання


Дойч М. Разрешение конфликта (Конструктивные и деструктивне процессы). Социально-политический журнал. 1997. № 1. С. 202-212.

Тихомирова Є. Б., Постоловський С.Р. Конфліктологія та теорія переговорів: підручник: Рівне: Перспектива, 2007. 389 с.

Тирпак І.В. Основи економіки та організації підприємництва: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2011. 284 с.

Непомнящий Е.Г. Экономика и управлениепредприятием: конспект лекций. Таганрог: ТРТУ, 1997. 374 с.

Полухина А.Н. Управление конфликтами в сфере кадрового менеджмента. Управление персоналом: Вестн. Нижегородского ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2005. № 1. С. 26-31.

Пов'якель Н.І. Психологічна експертиза конфліктів, як напрям професійної діяльності практичного психолога. Психологія: наук. пр. НДУ ім. М.П. Драгоманова. 1999. Вип.1(4). С. 49-54.

Тимохина А.В. Психологические методы профилактики и коррекции конфликтов. Конфлікти в суспільстві: Діагностика і профілактика: матеріали Третьої Міжнародної наук -практ. конф. Київ-Чернівці, 1995. С.62-64.
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”