РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ FMCG КОРПОРАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • К.О. Кузнєцова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • О.В. Хомич Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

Ключові слова:

FMCG сфера, глобалізація, світова економіка, транснаціоналізація, транснаціональна корпорація

Анотація

У статті досліджено поняття транснаціоналізації, як одного з явищ глобалізації, що сприяє посиленню світової інтеграції в результаті глобальних операцій ТНК. Розглянуто роль транснаціональних корпорацій в національних економіках країн реципієнтів в цілому та в економіці Україні. Національні економіки та світова економічна система залежить від діяльності ТНК, оскільки отримує від їх господарської діяльності ряд позитивних впливів – інвестиції, поширення науково-технічних рішень, податкові надходження, робочі місця. Оперуючи одночасно у декількох країнах, ТНК забезпечують високу мобільність капіталу, технологій, робочої сили. Такі міжнародні компанії чинять як великий позитивний вплив на економіки приймаючих країн, так і мають певні негативні аспекти. У податковій площині розширення присутності міжнародного бізнесу сприяє збільшенню податкових відрахувань до бюджету країни. Діючи у приймаючій країні, дочірні компанії набувають ознак повноцінних платників податків згідно з державним законодавством. Компанії сплачують різні податкові платежі, фінансуючи тим самим суспільні товари та послуги. Виявлено, що значна частка ТНК в Україні відносяться саме до  FMCG сфери та висвітлено стан української FMCG сфери, роль діяльності міжнародних FMCG ТНК для української економіки. Визначено, що продукція FMCG є складовою базового споживчого кошика. Мережа ТНК в світі досить розгалужена та включає в себе представленість компаній практично у всіх галузях світового господарства. В даній статті досліджено сферу FMCG, так як вона є найбільш доступною, а швидкий оборот продукції цієї сфери характеризується масовістю споживання та частотою контакту споживача з нею.

Посилання

Комшук О. І. Трансформація системи управління ТНК в умовах глобальної конкуренції та посилення ролі науково-технічного прогресу. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту: Бібліотека ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 2012. Ч.1. URL: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/4465/1/Komshuk.pdf

Лимонова Е.М., Воробйова К.О. Дослідження впливу ТНК на країни базування та приймаючі країни. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 2 (17). URL: http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14-15/10107.pdf

Рокоча В.В., Новицький В.Є., Плотніков О.В. Трансакційні корпорації: навчальний посібник для ВНЗ. Таксон, 2001. 304 с. URL: http://readbookz.com/book/50/2010.html

Побоченко Л. М., Пасічник О.С. Аналіз інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій. Стратегія розвитку України. 2013. №3. URL: Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/

Пучков А. Вплив транснаціональних корпорацій на розвиток національних економічних систем. Вісник СумДУ. 2010. №1. С.103-113.

Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації у процесі міжнародної інтеграції. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 9 (99). С.35.

Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку: монографія. Львів: вид-во ЛКА, 2015. 594 с.

Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua/

United Nations Conference on Trade and Development. URL: https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx

Немировська О.В. Аналіз та оцінка економічної діяльності ТНК в Україні. Ефективна економіка, 2014. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3643

Фененко П.О. Податкова складова діяльності транснаціональних корпорацій: можливості та виклики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. №14. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/14-2015/63.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-03-10

Номер

Розділ

Менеджмент