СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Аліна Миколаївна Черножукова
  • Алла Володимирівна Гречко

Ключові слова:

мале підприємництво, податки, система оподаткування, спрощена система оподаткування, єдиний податок, податкова реформа

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу податкового фактору на діяльність малих підприємств в Україні. В ній розкрито роль і значення малого підприємництва в соціально-економічному житті суспільства та визначено головні проблеми його розвитку в Україні. Було розглянуто особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктами малого бізнесу у вітчизняній економіці. Авторами проведено комплексний аналіз змін в податковому законодавстві пов’язаних з діяльністю фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які мають право обирати спрощену систему оподаткування, виявлено особливості податкового регулювання малого бізнесу, систематизовано основні переваги і недоліки на спрощеній системі оподаткування, виявлено основні критерії вибору системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу, проведено порівняльний аналіз податкового тиску на платників податків, що знаходяться на спрощеній та загальній системі оподаткування, а також виявлено напрямки вдосконалення системи сплати єдиного податку в Україні. З'ясовано позитивні наслідки та негативні моменти податкової реформи, на основі чого обґрунтовано основні напрями її подальшої  реалізації в умовах фінансово-економічної ситуації, що склалася в державі. 

Посилання

Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.1998 р., № 727/98. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/727/981

Іванов Ю.Б., Тищенко А.М. Сучасні проблеми податкової політики: Навч.псібник – Харків: ВД “Інжект”, 2006. – 327 с.

Соколовська А.М. Податкова система держави. Теорія і практикастановлення. – Київ,“Знання-прес”, 2004. – 454 с

Тесля С.М. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування для суб'єктів малого бізнесу / С.М. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 280-280-286.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Музыченко О. Налогообложение малого бизнеса в Украине / О. Музыченко. – Польша, Катовице, 2013. – 9 с.

Майстренко О.В. Перспективи розвитку в Україні спрощеного оподаткування малого підприємництва. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/30255

Краснокутська Н. Підприємницький потенціал України порівняно з країнами ЄС / Н. Краснокутська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – К. : Вид-во КНТЕУ. – 2010. – № 1. – С. 25-33.

Державна фіскальна служба України. Офіційний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sta-sumy.gov.ua/nk/rozdil-xiv--spetsialni-podat/edynyi-podatok/

Коротун В.І. Соціально-економічні чинники податкового регулювання в Україні / В.І. Коротун // Часопис економічних реформ. – 2011. – № 4. – С. 41-46.

Українська податкова система продовжує погіршуватись – ЕВА. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/

Старостенко Г. Г. Національна економіка : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. - К. : Ліра-К, 2011. - 432 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1130012144654/ekonomika/tipi_ekonomichnih_gospodarskih_sistem_kriteriyi_klasifikatsiyi

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2007. – 719с.

Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ [Лютий І. О.,П44 Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін.]; За ред. І. О. Лютого. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 223-277с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Економіка підприємства