АДАПТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ДО ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Автор(и)

  • Аліна Максатівна Бекмурзіна
  • Катерина Олександрівна Бояринова

Ключові слова:

адаптивність, адаптація, інноваційні зміни, адаптивне управління.

Анотація

У статті розглянуто особливості  взаємодії системи підприємства та інноваційного процесу. Виявлено основу процесу забезпечення адаптивності системи промислових підприємств до інноваційних змін. Визначено роль та місце адаптації системи підприємства до інноваційних змін. Проаналізовано роботи наукових дослідників та економістів.  Поглиблено теоретичні знання щодо поняття та сутності адаптивності підприємства.  Систематизовано процес забезпечення інноваційної адаптації організації. Визначено складові фактори впливу на забезпечення інноваційної адаптивності. У статті розглянуто особливості  взаємодії системи підприємства та інноваційного процесу. Виявлено основу процесу забезпечення адаптивності системи промислових підприємств до інноваційних змін. Визначено роль та місце адаптації системи підприємства до інноваційних змін. Проаналізовано роботи наукових дослідників та економістів.  Поглиблено теоретичні знання щодо поняття та сутності адаптивності підприємства.  Систематизовано процес забезпечення інноваційної адаптації організації. Визначено складові фактори впливу на забезпечення інноваційної адаптивності.  Ключові слова: адаптивність, адаптація, інноваційні зміни, адаптивне управління.

Посилання

Офіційний сайт Державної Комісії Статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html

Бойко А.В. Концептуалізація стійкості національної економіки / А. Бойко // Вісник КНТЕУ. – 2014. – № 1. – С. 5–19.

Чуйко К.С. Формирование адаптивности фирмы в условиях ускорения рыночных изменений : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / К.С. Чуйко. – М., 2007. – 25 с.

Сущенко О.А. Формування стратегічного потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / О.А. Сущенко. – Луганськ, 2002. – 19 с.

Ячменьова В.М. Сутність понять «адаптація» та «адаптивність» / В.М. Ячменьова, З.О. Османова // Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». 2010. – № 684. – С. 346-353.

Отенко В.І. Місце економічної адаптивності підприємства у множині його властивостей / В.І. Отенко, О.М. Колодіна // Економічні науки: Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3. – Т. 2. – С. 43–47.

Бояринова, К. О. Наукові підходи та детермінанти забезпечення інноваційної адаптивності промислового підприємства [Текст] / К. О. Бояринова, Т. В. Войтун // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету „Економічна думка”, 2013. – Том 14. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 1993-0259.

Єльникова Г. В. Основи адаптивного управління: Курс лекцій / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Кафедра менеджменту освіти. — К., 2003. — 104 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент