ПРОБЛЕМИ КВОТУВАННЯ ЕКСПОРТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Богдана Тарасик
  • Ірина Манаєнко

Ключові слова:

ліцензування, квотування, квота, Угода про асоціацію між Україною та ЄС, преференції на імпортно-експортні операції, митне регулювання ЗЕД, експортна діяльність

Анотація

У статті визначено сутність та мету регулювання ЗЕД економічних суб’єктів державними інституціями, подано склад організаційно-економічних засобів митного регулювання ЗЕД. Було визначено, що ліцензування та квотування є розповсюдженими інструментами кількісного контролю в нашій державі. Мета зазначених заходів полягає в обмеженні експортно-імпортних операцій щодо певного товару. Встановлено, що квота – це кількісний нетарифний засіб обмеження експорту або імпорту товару певною кількістю або сумою на визначений проміжок часу. Виокремлено види квот, обсяги, способи їх адміністрування, основні товари, які квотуються. Також, у статті було досліджено проблеми, які виникають у зв’язку з квотуванням експортних операцій та наведено можливі шляхи їх вирішення

Посилання

Митний кодекс України: Закон України №4495-VI вiд 13.03.2012 р. [Електронний

ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2012. − №46-47, №48. – ст. 552. – Режим

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959-XII від 16.04.1991

р.[Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради УРСР. − 1991. − №29. − ст. 377. –

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12

Сабадаш В. В. Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-

економічної інтеграції / В. В. Сабадаш, А. Ю. Казбан // Mechanism of Economic Regulation. -

- № 2. - С. 123-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mre_2014_2_15.pdf.

Плахотна К.Є. Митно-тарифне регулювання в умовах лібералізації торгівлі / К.Є.

Плахотна // Економічний часопис – XXI. – 2012. – №5-6.- С. 44-45.

Щербатюк Н. В. Методи кількісного обмеження в Україні / Н. В. Щербатюк, С. В.

Чичирко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 3. - С. 79-83. -

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2013_3_17.pdf.

Офіційний сайт Представництва України при Європейському Союзі та

Європейському Співтоваристві з атомної енергії [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/atm#_ftnref1

Мельник О. Проблеми квотування експортних операцій в умовах Євроасоціації

України [Електронний ресурс] / О. Мельник, М. Адамів // Міжнародні інтеграційні

процеси: історичний досвід, сучасні виклики: матеріали міжнародної наукової-практичної

конференції / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів: ПП "Сорока",

– С. 97–101. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/28227/1/021-097-

pdf

Семенюк І. Ю. Проблеми адаптації українських підприємств до

євроінтеграційного процесу [Електронний ресурс] / І. Ю. Семенюк // Ефективна економіка.

— 2015. — № 5.- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4068

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент