Особливості управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємстві

Автор(и)

  • Mykola Oleksandrovich Myroniuk НТУУ "КПІ"
  • Катерина Олександрівна Бояринова НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційні процеси, система управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, методи управління інноваційно-інвестиційними процесами.

Анотація

У статті розглянуто поняття інвестицій та інновацій, їх взаємозв’язок. Встановлено різницю між інноваційно-інвестиційними та інвестиційно-інноваційними процесами. Окреслено роль та необхідність інноваційно-інвестиційних процесів та їх мету. Обґрунтовано значущість інноваційної культури, інноваційного клімату, інноваційного потенціалу організації в управлінні інноваційно-інвестиційними процесами на підприємстві. Розглянуто управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, включно з  інноваційно-інвестиційною політикою. Встановлено підходи до управління інноваційноінвестиційними процесами на підприємстві: регулювання факторів впливу на інноваційноінвестиційні процеси (впровадження та вдосконалення інноваційної культури, покращення інноваційного потенціалу та інноваційного клімату підприємства), ґрунтування управління інноваційно-інвестиційними процесами на постулатах, що визначають особливості управління інноваційно-інвестиційними процесами.

Біографії авторів

Mykola Oleksandrovich Myroniuk, НТУУ "КПІ"

Студент ФММ НТУУ "КПІ"

Катерина Олександрівна Бояринова, НТУУ "КПІ"

Доцент кафедри менеджменту факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ"

Посилання

Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер.[Електронний ресурс] — М.: Прогресс, 1982. — 455 с. – Режим доступу: http://socioline.ru/book/jshumpeter-teoriya-ekonomicheskogo-razvitiya

Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

Блудова Т.В. Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]/ Т.В. Блудова, В.В. Токар// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». –2013 р. –№ 2 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1826

Сподіна В.О. Інновації та інвестиції: сутність та взаємозв’язок: [Електронний ресурс]/ В.О.Сподіна // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».– 2013 р. –№ 12 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2640

Бєлоусова Л.І. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Л.І. Бєлоусова – Донецьк, 2006. – 20 с.

Асаул А.Н. Организация предпренимательской деятельности / А.Н. Асаул.. – Учебник. СПб,: АНО ИПЭВ, 2009 - 336 с

How Innovative Is Your Company’s Culture? [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://sloanreview.mit.edu/article/how-innovative-is-your-companys-culture

Косьяненко В.О. Інноваційний потенціал: взаємозв’язок з науковим та науковотехнічним потенціалом [Електронний ресурс]/ В.О.Косьяненко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».– 2012 р. –№ 1 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1099&p=1

Фарат О.В. Формування структури інноваційного потенціалу підприємства та особливості управління його розвитком [Електронний ресурс]/ О.В. Фарат, Р.Р. Русин-Гриник // Сховище Львівського національного політехнічного університету .– 2010 р. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18782/1/57-273-278.pdf

Богацька Н.М. Інноваційний потенціал підприємства та фактори впливу на нього [Електронний ресурс]/ Н.М. Богацька, Ю.О. Обущак // Вінницький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Economics/10_94479.doc.htm

Крейдич І.М. Підходи до управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємствах [Електронний ресурс]/ І.М. Крейдич, В.Р. Товмасян//Економіка та держава. – 2015. – № 1 — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2015/9.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент