Особливості управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємстві

Mykola Oleksandrovich Myroniuk, Катерина Олександрівна Бояринова

Анотація


У статті розглянуто поняття інвестицій та інновацій, їх взаємозв’язок. Встановлено різницю між інноваційно-інвестиційними та інвестиційно-інноваційними процесами. Окреслено роль та необхідність інноваційно-інвестиційних процесів та їх мету. Обґрунтовано значущість інноваційної культури, інноваційного клімату, інноваційного потенціалу організації в управлінні інноваційно-інвестиційними процесами на підприємстві. Розглянуто управління інноваційно-інвестиційною діяльністю, включно з  інноваційно-інвестиційною політикою. Встановлено підходи до управління інноваційноінвестиційними процесами на підприємстві: регулювання факторів впливу на інноваційноінвестиційні процеси (впровадження та вдосконалення інноваційної культури, покращення інноваційного потенціалу та інноваційного клімату підприємства), ґрунтування управління інноваційно-інвестиційними процесами на постулатах, що визначають особливості управління інноваційно-інвестиційними процесами.

Ключові слова


інновації; інвестиції; інноваційно-інвестиційні процеси; система управління інноваційно-інвестиційною діяльністю; методи управління інноваційно-інвестиційними процесами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер.[Електронний ресурс] — М.: Прогресс, 1982. — 455 с. – Режим доступу: http://socioline.ru/book/jshumpeter-teoriya-ekonomicheskogo-razvitiya

Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12

Блудова Т.В. Моделювання інноваційно-інвестиційної діяльності в контексті економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]/ Т.В. Блудова, В.В. Токар// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». –2013 р. –№ 2 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1826

Сподіна В.О. Інновації та інвестиції: сутність та взаємозв’язок: [Електронний ресурс]/ В.О.Сподіна // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».– 2013 р. –№ 12 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2640

Бєлоусова Л.І. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Л.І. Бєлоусова – Донецьк, 2006. – 20 с.

Асаул А.Н. Организация предпренимательской деятельности / А.Н. Асаул.. – Учебник. СПб,: АНО ИПЭВ, 2009 - 336 с

How Innovative Is Your Company’s Culture? [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://sloanreview.mit.edu/article/how-innovative-is-your-companys-culture

Косьяненко В.О. Інноваційний потенціал: взаємозв’язок з науковим та науковотехнічним потенціалом [Електронний ресурс]/ В.О.Косьяненко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».– 2012 р. –№ 1 – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1099&p=1

Фарат О.В. Формування структури інноваційного потенціалу підприємства та особливості управління його розвитком [Електронний ресурс]/ О.В. Фарат, Р.Р. Русин-Гриник // Сховище Львівського національного політехнічного університету .– 2010 р. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18782/1/57-273-278.pdf

Богацька Н.М. Інноваційний потенціал підприємства та фактори впливу на нього [Електронний ресурс]/ Н.М. Богацька, Ю.О. Обущак // Вінницький торговельноекономічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Economics/10_94479.doc.htm

Крейдич І.М. Підходи до управління інноваційно-інвестиційними процесами на підприємствах [Електронний ресурс]/ І.М. Крейдич, В.Р. Товмасян//Економіка та держава. – 2015. – № 1 — Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2015/9.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”