КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Наталя Євгенівна Скоробогатова Національний технічний університет України «КПІ» http://orcid.org/0000-0002-2741-7629

Ключові слова:

конкурентоспроможність галузі, інтеграційні процеси, макроекономічні умови, ефективність управління, конкурентні умови, інвестиції

Анотація

Проаналізовано існуючі теоретичні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність галузі» та доведено відсутність єдиного узгодженого підходу. На підставі критичного аналізу існуючих теоретичних напрацювань з даної тематики запропоновано більш ґрунтовне тлумачення економічної категорії «конкурентоспроможність галузі» з врахуванням принципів відносності, системності, структурності та динамічності. Визначено основні методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності галузі. В результаті здійсненого аналізу доведено, що більш придатною в умовах інтеграційних процесів є модель «національного ромбу» Портера, як одного з методів оцінювання конкурентоспроможності. Обґрунтовано необхідність включення додаткового детермінанта – «діяльність міжнародного бізнесу». Запропонований детермінант враховує спрямованість політики України на розширення міжнародної економічної інтеграції та сприяє більш адекватній оцінці конкурентоспроможності національних галузей економіки і виявленню резервів підвищення їх рівня.

Біографія автора

Наталя Євгенівна Скоробогатова, Національний технічний університет України «КПІ»

канд. економ. наук, доцент кафедри міжнародної економіки ФММ

Посилання

Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности / И.А. Спиридонов. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 170 с.

Шевченко М. М. Методи оцінки конкурентоспроможності галузей промисловості в умовах інтернаціоналізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / М.М. Шевченко ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х., 2006. – 19 с. – укp.

Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер / Пер с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Фатхутдинов Р.А. – М. : ИНФРА–М, 2000. – 312 с.

Остапенко А. В. Визначення сутності поняття "конкурентоспроможність галузі" / А. В. Остапенко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5. – С. 15-23.

Balassa B. Trade liberalization and «revealed» comparative advantage // The Manchester School of Economic and Social Studies. – 1965. – No. 33. – pp. 92-123.

Семів С.Р. Конкурентоспроможність економіки України в умовах євроінтеграції / С. Р. Семів, С. М. Писаренко, Н. Ю. Моренова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ. – 2006. – С. 884-890.

Бурак О. М. Інструменти бізнес-аналітики в регіональному аналізі [Текст] / Олена Миколаївна Бурак // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 1. – С. 29-35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Міжнародна економіка