КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Наталя Євгенівна Скоробогатова

Анотація


Проаналізовано існуючі теоретичні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність галузі» та доведено відсутність єдиного узгодженого підходу. На підставі критичного аналізу існуючих теоретичних напрацювань з даної тематики запропоновано більш ґрунтовне тлумачення економічної категорії «конкурентоспроможність галузі» з врахуванням принципів відносності, системності, структурності та динамічності. Визначено основні методичні підходи до оцінювання рівня конкурентоспроможності галузі. В результаті здійсненого аналізу доведено, що більш придатною в умовах інтеграційних процесів є модель «національного ромбу» Портера, як одного з методів оцінювання конкурентоспроможності. Обґрунтовано необхідність включення додаткового детермінанта – «діяльність міжнародного бізнесу». Запропонований детермінант враховує спрямованість політики України на розширення міжнародної економічної інтеграції та сприяє більш адекватній оцінці конкурентоспроможності національних галузей економіки і виявленню резервів підвищення їх рівня.

Ключові слова


конкурентоспроможність галузі; інтеграційні процеси; макроекономічні умови; ефективність управління; конкурентні умови; інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности / И.А. Спиридонов. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 170 с.

Шевченко М. М. Методи оцінки конкурентоспроможності галузей промисловості в умовах інтернаціоналізації: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / М.М. Шевченко ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х., 2006. – 19 с. – укp.

Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер / Пер с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Фатхутдинов Р.А. – М. : ИНФРА–М, 2000. – 312 с.

Остапенко А. В. Визначення сутності поняття "конкурентоспроможність галузі" / А. В. Остапенко // Бізнес Інформ. – 2015. – № 5. – С. 15-23.

Balassa B. Trade liberalization and «revealed» comparative advantage // The Manchester School of Economic and Social Studies. – 1965. – No. 33. – pp. 92-123.

Семів С.Р. Конкурентоспроможність економіки України в умовах євроінтеграції / С. Р. Семів, С. М. Писаренко, Н. Ю. Моренова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ. – 2006. – С. 884-890.

Бурак О. М. Інструменти бізнес-аналітики в регіональному аналізі [Текст] / Олена Миколаївна Бурак // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 19. – № 1. – С. 29-35.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”