ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИХ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Бойко НТУУ"КПІ"
  • Ірина Миколаївна Манаєнко НТУУ"КПІ"

Ключові слова:

експорт, експортний потенціал, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний клімат, іноземні інвестори

Анотація

У статті розглянуто сутність понять експорт товарів та експортний потенціал як економічних категорій та визначено основу експортного потенціалу національної економіки. Досліджено динаміку, сучасні тенденції розвитку товарного експорту України, країн-партнерів та визначено АПК ключовою експортоорієнтованою галуззю вітчизняної економіки. Розглянуто необхідність залучення іноземного капіталу як ключового фактору розвитку експортоорієнтованих галузей економіки України та зростання обсягів експорту. З огляду на вагому роль іноземного капіталу в побудові конкурентоспроможної національної економіки, здійснено дослідження динаміки іноземного інвестування та країн-інвесторів. Визначено скорочення обсягів надходжень іноземного капіталу в АПК та передумови, які стали причиною зазначених змін. Проаналізовано інвестиційний клімат АПК та виявлено проблеми, які стримують розвиток інвестиційної діяльності. Розглянуто основні позитивні кроки уряду у напрямку створення якісно нових умов ведення бізнесу та активізації інвестиційної діяльності. Запропоновано заходи щодо стимулювання потоку прямих іноземних інвестицій в АПК, використання яких, в перспективі, призведе до використанню експортного потенціалу, стабілізації та розвитку економіки України.

Біографія автора

Ірина Миколаївна Манаєнко, НТУУ"КПІ"

старший викладач кафедри менеджменту

Посилання

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16. 04. 1991. № 959–ХIІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

Азрилян А. Н. Большой экономический словарь / Под ред. проф. А. Н. Азриляна. — М.: Фонд «Правовая культура», 1994. — 478 c.

Сейфуллаева М. Э. Экспортный потенциал российских регионов в условиях глобализации мировой экономики / М. Э Сейфулаева, В. М. Капицын // Маркетинг. — 2001. — № 1. — С. 6.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Зовнішня торгівля України товарами Експрес-випуск від 16.02.2015 р. № 66/0/08.2вн-15. – 23 с.

Аграрна політика та реформи. Інвестиції в Україну [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://agroimena.com/storage/journal/AGROIMENA_6_UA.pdf

Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. №93/96: за станом на 15.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 93. – Ст. 80.

Реверчук С. К. Інвестологія: наука про інвестування: [Навч. посібник] / С. К. Реверчук , Н. Й. Реверчук, І. Г. Скоморович [та ін. ]. – Атіка, 2001. – 264 с.

Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу трнснаціональних корпорацій: [Підручник] / О. І. Рогач. – К.: Либідь, 2005. – 720 с.

Тесля С. М. Прямі іноземні інвестиції як економічна категорія, їх суть та класифікація / С. М. Тесля // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – c. 131–139.

Петренко І. С. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України [Статистичний збірник] / І. С. Петренко. – Державна служба статистики України, 2015 р.

Ведення аграрного бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ucab.ua/files/Survey/Doing/Doing_2015_ukr_web.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент