ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Автор(и)

  • Наталія Яремчук_ Ірина Грінько Національний технічний університет України «КПІ»

Ключові слова:

Високотехнологічні товари, високотехнологічний експорт, НДДКР, державна підтримка.

Анотація

У статті визначено актуальність державної підтримки високотехнологічного експорту в Україні та світі. Розглянуто експорт високотехнологічних товарів України в динаміці та проведено зіставлення даних із країнами світу. Проаналізовано структуру високотехнологічного експорту та витрати на НДДКР. Досліджено зарубіжний досвіт державної підтримки високотехнологічних галузей економіки та стимулювання їх експорту. За допомогою порівняльного аналізу України та провідних країн світу у сфері високотехнологічного експорту, було виявлено недоліки державної підтримки в Україні. Результати дослідження показали, що високотехнологічна продукція здійснює вагомий вплив на експортний потенціал та конкурентоспроможність країни, частка експорту якої в Україні знаходиться на досить низькому в порівнянні із світовим рівні; підприємства високотехнологічних галузей потребують державної підтримки, якій необхідне значне реформування. Запропоновано заходи щодо створення та підтримки сприятливих умов діяльності високотехнологічних галузей за рахунок вдосконалення існуючої системи державної підтримки.

 

Посилання

Про загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технології: Закон України від 09.04.2004 № 1676-IV [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1676-15

Собкевич О. В. Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 152 с. – (Сер. «Економіка», вип. 15)

United Nations Commodity Trade Statistics [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx

Офіційний портал Державної фіскальної служби України: митна статистика [Електронний ресурс] / Державна фіскальна служба України. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms

World Bank. Data & Research (online): http://data.worldbank.org

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015-2020 роки) і довгостроковий (2020-2030 роки) часові горизонти [Електронний ресурс] / Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. – Режим доступу: http://wdc.org.ua/uk/node/182605

Топ-10 експортованих товарів у 2015 році / Портал Федерації роботодавців України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fru.org.ua

Європейська правда. Міжнародна безпека та євроінтеграція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration. com.ua

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Офіційний сайт Всесвітньої організація інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / Всесвітня організація інтелектуальної власності. – Режим доступу: http://www.wipo.int

Белінська Я. В. Державна підтримка експорту: зарубіжний досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / Я. В. Белінська. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/StrPryor/8/16.pdf

Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких виробництв : монографія / С. В. Войтко // – К.: ВПІ «Політехніка», 2012. – 280 с.

Щодо державної підтримки розвитку інноваційних кластерів у промисловості України : аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1069

Угода про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс] / Міністерство закордонних справ України. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-association

Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу: http://new.me.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Міжнародна економіка