Фінансовий інжиніринг як інструмент антикризового управління підприємством

Дар'я Віталіївна Островерха, Вікторія Вікторівна Дергачова

Анотація


У статті досліджено використання інструментів фінансового інжинірингу для мінімізації ризиків на підприємстві, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Було розглянуто особливості застосування фінансового інжинірингу за межами України, а також проблематику застосування похідних фінансових інструментів вітчизняними організаціями. Було виокремлено переваги та недоліки стратегії хеджування, що дає змогу враховувати фактор ризику і уникати значних фінансових втрат. Окрім того, була наголошена увага на важливості налагодження ефективного міжгалузевого обміну
інноваціями усередині виробничого комплексу України та моніторингу тенденцій в галузі новітніх технологій, що є важливими складовими в умовах антикризового управління
підприємством. Проведений аналіз сучасного стану фінансового ринку України дозволив запропонувати механізм усунення фінансових ризиків та визначити методи зменшення можливих фінансових втрат на підприємстві.


Ключові слова


Фінансовий інжиніринг; інструменти фінансового інжинірингу; цінові ризики підприємства; зовнішньоекономічна діяльність;

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузьмін О. Є. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха, Н. А. Городиська // Проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 240-245. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.problecon.com/pdf/2014/3_0/240_245.pdf

Баторшина А. Ф. Перспективи розвитку фінансового інжинірингу в Україні та світі [Електронний ресурс]/ А. Ф. Баторшина, Т. Ю. Лєбєдєва //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) . – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=882

В. Кравченко Стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу / В. Кравченко, Л. Фільштейн // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2 (22).

— С. 50-52. — Бібліогр.: 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/45057/13-Kravchenko.pdf?sequence=1

Кондратова О.А. Ціновий ризик підприємств виробничої сфери діяльності та фактори, які його обумовлюють - [Електронний ресурс]./ О.А Кондратова., О.С. Григор’єва, П.М Сухарев – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/43865.doc.htm

Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с - [Електронний ресурс] / Тюріна Н.М. Карвацка – Режим доступу: http://pidruchniki.com/2003062553890/ekonomika/osoblivosti_upravlinnya_rizikami_zovnishnoekonomichniy_diyalnosti

Михайлятенко Ю.М. Порівняльний аналіз форвардних і ф’ючерсних контрактів як основних інструментів з хеджування ризиків. [Електронний ресурс]./ Ю.М.

Михайлятенко, К.В. Єрмілова // Scientific publication - rusnauka.com

//Science and Civilization 2008 р.– Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_NIO_2008/Economics/39382.doc.htm

Ситник О. Б Досвід інжинірингової діяльності в сучасному економічному просторі - [Електронний ресурс]/ О. Б. Ситник// Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 4 (24) – Режим доступу: http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/EUPMG/2013/EUPMG413/Sitnik.pdf

О. Б. Жихор Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві / О. Б. Жихор, Ю. С. Балясна // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. - 2011. - Вип. 2. - С. 149-153. - Бібліогр.: 8 назв. - укp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/28932/26011

Ю.О. Лупенко Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / Ю. О. Лупенко, В. В. Фещенко // Фінанси України. - 2014. - № 11. - С. 98-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_11_8
«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”