Фінансовий інжиніринг як інструмент антикризового управління підприємством

Автор(и)

  • Дар'я Віталіївна Островерха
  • Вікторія Вікторівна Дергачова

Ключові слова:

Фінансовий інжиніринг, інструменти фінансового інжинірингу, цінові ризики підприємства, зовнішньоекономічна діяльність,

Анотація

У статті досліджено використання інструментів фінансового інжинірингу для мінімізації ризиків на підприємстві, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Було розглянуто особливості застосування фінансового інжинірингу за межами України, а також проблематику застосування похідних фінансових інструментів вітчизняними організаціями. Було виокремлено переваги та недоліки стратегії хеджування, що дає змогу враховувати фактор ризику і уникати значних фінансових втрат. Окрім того, була наголошена увага на важливості налагодження ефективного міжгалузевого обміну
інноваціями усередині виробничого комплексу України та моніторингу тенденцій в галузі новітніх технологій, що є важливими складовими в умовах антикризового управління
підприємством. Проведений аналіз сучасного стану фінансового ринку України дозволив запропонувати механізм усунення фінансових ризиків та визначити методи зменшення можливих фінансових втрат на підприємстві.

Посилання

Кузьмін О. Є. Іноземний досвід інжинірингової діяльності / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха, Н. А. Городиська // Проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 240-245. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.problecon.com/pdf/2014/3_0/240_245.pdf

Баторшина А. Ф. Перспективи розвитку фінансового інжинірингу в Україні та світі [Електронний ресурс]/ А. Ф. Баторшина, Т. Ю. Лєбєдєва //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528) . – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=882

В. Кравченко Стан та перспективи розвитку фінансового інжинірингу / В. Кравченко, Л. Фільштейн // Вісник економічної науки України. — 2012. — № 2 (22).

— С. 50-52. — Бібліогр.: 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/45057/13-Kravchenko.pdf?sequence=1

Кондратова О.А. Ціновий ризик підприємств виробничої сфери діяльності та фактори, які його обумовлюють - [Електронний ресурс]./ О.А Кондратова., О.С. Григор’єва, П.М Сухарев – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/43865.doc.htm

Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 408 с - [Електронний ресурс] / Тюріна Н.М. Карвацка – Режим доступу: http://pidruchniki.com/2003062553890/ekonomika/osoblivosti_upravlinnya_rizikami_zovnishnoekonomichniy_diyalnosti

Михайлятенко Ю.М. Порівняльний аналіз форвардних і ф’ючерсних контрактів як основних інструментів з хеджування ризиків. [Електронний ресурс]./ Ю.М.

Михайлятенко, К.В. Єрмілова // Scientific publication - rusnauka.com

//Science and Civilization 2008 р.– Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_NIO_2008/Economics/39382.doc.htm

Ситник О. Б Досвід інжинірингової діяльності в сучасному економічному просторі - [Електронний ресурс]/ О. Б. Ситник// Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, № 4 (24) – Режим доступу: http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/EUPMG/2013/EUPMG413/Sitnik.pdf

О. Б. Жихор Управління фінансовими ризиками та методи їх нейтралізації на підприємстві / О. Б. Жихор, Ю. С. Балясна // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. - 2011. - Вип. 2. - С. 149-153. - Бібліогр.: 8 назв. - укp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/viewFile/28932/26011

Ю.О. Лупенко Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для підприємств аграрного сектору економіки [Електронний ресурс] / Ю. О. Лупенко, В. В. Фещенко // Фінанси України. - 2014. - № 11. - С. 98-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_11_8

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент