МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ОБ’ЄМІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ТА ДЕПОЗИТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ ПЕРЕМИКАННЯ

Автор(и)

  • Ігор Богданович Сиванич НТУУ "КПІ"
  • Володимир Омелянович Капустян НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

банк, депозит, прогнозування, попит, економіко-математична модель,

Анотація

Робота присвячена дослідженню банківської сфери, депозитного ринку та прогнозуванню депозитного та кредитного попиту. Було розглянуто особливості функціонування банківської сфери, визначено сутність, види кредитів та депозитів.  Було проаналізовано ринок банківських продуктів, визначено параметри, які впливають на кредитний та депозитний попит. Для досягнення мети роботи використані статистичні дані банківської діяльності. Також використано  спеціальну економіко-математичну модель. При цьому враховувалися локальні особливості функціонування кредитно-депозитного ринку, його динаміка та ключові процеси. У дослідженні були використані методи економічної та математичної статистики, методи фінансового аналізу, економетричні методи, чисельний аналіз та математичне програмування. Результатами дослідження являється порівняння запропонованої складної прогнозної моделі з простою, загальновідомою моделлю. Модель, що отримано в результаті дослідження, дозволяє оцінити перспективи депозитного ринку.

Посилання

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/in.cgi?nreg=995_042

Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и економическая теорія/ М. Интрилигатор; М: Айрис-Пресс, 2002. - 553 с.

Зайцева Л. М. Методологія комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць: моногр. / Л. М. Зайцева, В. В. Антонов, С. М. Серьогін; за наук. та заг. ред. Л. М. Зайцевої.– Дніпропетровськ.: ДРІДУ НАДУ, 2008.– 145 с.

Тагирбекова К.Р. Основы банковской деятельности (Банковское дело)/ К. Р. Тагирбекова – М.:Издательство дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир», 2001 – 720 с

Математическая теория оптимальных процессов/ Л. С. Понтрягин, В. Г. Болтянский, Р. В. Гамкрелидзе, Е. Ф. Мищенко; Наука, М., 1983 , 392 с.

Роуз Питер С. Банковский менеджмент/C. Роуз Питер – М.: «Дело Лтд», 1995 – 768с

Синки Дж.Ф. младш. Управление фінансами в комерческих банках/ Дж.Ф. Синкиж; Catallaxy,1994 – 937 c

Осауленко О. Г. Статистичний щорічник України за 2010 рік / О. Г. Осауленко, В. А. Головко; К. : Вид-во “Консультант”, 2011. – 571 с.

Ткачук К.Н. Охорона праці та промислова безпека/К.Н. Ткачук; Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2010. – 559 с.

Харатишвили Г.Л. Оптимальные процессы с запаздыванием/Г.Л. Хараташвили Т., 1966.

Чуканов С.В. Переходные процессы в экономике и нестационарные модели экономической динамики/С.В. Чуканов; М.: ВЦ РАН, 2006.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14

Закон України «Про охорону праці» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Аналіз банків України: огляди, графіки, факти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bankografo.com/

Андреев М.Ю., Модель упоавления ликвидностью банка при случайно колеблющихся ставках процентов/ М.Ю. Андреев, И.Г. Поспелов; Математическое моделирование. 2004. №3. с. 3-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем