ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ

Наталія Сергіївна Синько, Тамара Альбінівна Дунаєва

Анотація


Зазвичай при аналізі прибутковості інвестиційного портфелю використовують однокритеріальні оптимізаційні моделі, які покликані або збільшити прибутковість портфелю, або зменшити ризик, що припадає на кожну його складову. Найвідомішими методами моделювання такого роду виступають модель Марковіца та модель Шарпа. Але часто умови максимальної прибутковості недостатньо для формування ефективного інвестиційного портфелю; тим більше в умовах української економіки її варто доповнити показником, який виражатиме стабільність та силу портфелю.

Таксономічний показник привабливості інвестицій дозволяє сформувати портфель з цінних паперів більш сильних суб’єктів економічних відносин, що у свою чергу зробить його більш безпечним та стабільним з інвестиційної точки зору.

Важливим етапом моделювання виступає визначення характеристик, за якими проводитиметься порівняння. Вони мають задовольняти певні вимоги, зокрема, бути співставними та порівнюваними. Такими характеристиками можуть виступати показники фінансової звітності (обсяг заборгованості, безнадійна заборгованість, вартість активів тощо) або обчислені на їх основі показники (наприклад, рентабельність).


Ключові слова


портфель цінних паперів; ризик; прибутковість; економіко-математичне моделювання;

Повний текст:

PDF

Посилання


Савич О. В. Моделі оцінки прибутковості інвестиційного портфелю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.11 / Савич О. В. – Хмельницький, 2010. – 22 с.

Рекуненко І.І. Періодизація розвитку фондового ринку України / І.І. Рекуненко – Вісник СумДУ. Серія “Економіка”, – 2015, №1. – С. 30-42.

Закон України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012: прийнятий 12 жовтня 2013 р. – Електронний ресурс / Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5178-17

Чепорова Г. Е. Построение инвестиционного портфеля Г. Марковица для украинского фондового рынка. [Електронний ресурс] / Г. Е. Чепорова – [Режим доступу]: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92506/60-Cheporova.

pdf?sequence=1.

Хвостенко В.С., Черкашина Ю.В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій фондового ринку україни Електронний ресурс / В.С. Хвостенко, Ю.В. Черкашина [Режим доступу]: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2013/

Economics/4_130171.doc.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


«ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS AND MANAGEMENT"
JOURNAL OF MANAGEMENT AND MARKETING FACULTY OF
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE “IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE”