ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ

Автор(и)

  • Наталія Сергіївна Синько НТУУ "КПІ"
  • Тамара Альбінівна Дунаєва НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

портфель цінних паперів, ризик, прибутковість, економіко-математичне моделювання,

Анотація

Зазвичай при аналізі прибутковості інвестиційного портфелю використовують однокритеріальні оптимізаційні моделі, які покликані або збільшити прибутковість портфелю, або зменшити ризик, що припадає на кожну його складову. Найвідомішими методами моделювання такого роду виступають модель Марковіца та модель Шарпа. Але часто умови максимальної прибутковості недостатньо для формування ефективного інвестиційного портфелю; тим більше в умовах української економіки її варто доповнити показником, який виражатиме стабільність та силу портфелю.

Таксономічний показник привабливості інвестицій дозволяє сформувати портфель з цінних паперів більш сильних суб’єктів економічних відносин, що у свою чергу зробить його більш безпечним та стабільним з інвестиційної точки зору.

Важливим етапом моделювання виступає визначення характеристик, за якими проводитиметься порівняння. Вони мають задовольняти певні вимоги, зокрема, бути співставними та порівнюваними. Такими характеристиками можуть виступати показники фінансової звітності (обсяг заборгованості, безнадійна заборгованість, вартість активів тощо) або обчислені на їх основі показники (наприклад, рентабельність).

Посилання

Савич О. В. Моделі оцінки прибутковості інвестиційного портфелю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.11 / Савич О. В. – Хмельницький, 2010. – 22 с.

Рекуненко І.І. Періодизація розвитку фондового ринку України / І.І. Рекуненко – Вісник СумДУ. Серія “Економіка”, – 2015, №1. – С. 30-42.

Закон України «Про депозитарну систему України» № 5178-VI від 06.07.2012: прийнятий 12 жовтня 2013 р. – Електронний ресурс / Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5178-17

Чепорова Г. Е. Построение инвестиционного портфеля Г. Марковица для украинского фондового рынка. [Електронний ресурс] / Г. Е. Чепорова – [Режим доступу]: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92506/60-Cheporova.

pdf?sequence=1.

Хвостенко В.С., Черкашина Ю.В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій фондового ринку україни Електронний ресурс / В.С. Хвостенко, Ю.В. Черкашина [Режим доступу]: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2013/

Economics/4_130171.doc.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем