ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Наталія Валеріївна Саранчук НТУУ "КПІ"
  • Олена Вікторівна Стець НТУУ "КПІ"

Ключові слова:

ефективність інновацій, норма прибутку, дисконтування, чистий приведений дохід, окупність капіталовкладень, індекс прибутковості,

Анотація

В статті запропонована вдосконалена система методологічних підходів до оцінки ефективності та доцільності введення інновації на підприємстві. Запропоновані автором підходи націлені на використання достатньої кількості показників, які всебічно відображають ефективність реалізації інновацій і їх економічні наслідки для підприємства, а також припускають використання в розрахунках коефіцієнта дисконтування, облік впливу інфляції і ризику на ефективність інновацій, розрахунок показників фінансового стану підприємства.

Більшість новацій реалізується у сфері економіки, забезпечуючи вирішення завдань економічного зростання, конкурентоспроможності не тільки підприємства, а й країни в цілому. Процес уведення новацій на ринок заведено називати процесом комерціалізації. Комерційний аспект визначає інновацію як економічну необхідність, яка перетворює її у джерело доходу. Наявність попиту на інновацію свідчить про її конкурентоспроможність, що є результатом інноваційної діяльності. Кінцевим результатом інноваційної діяльності є розробка та реалізація інноваційних програм і проектів. Упровадження інновацій у будь-якій галузі економіки потребує фінансових витрат.

Посилання

Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь високого результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 720 с.

Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Вильямс, 2002. – 496 с.

Постолов Е.М. Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятия украины / Е.М. Постолов // Актуальные проблемы экономики. – 2008. – № 8 (86). – С. 220–229.

Пелихов Е.Ф. Экономическая эффективность инноваций: монография / Е.Ф. Пелихов. – Х.: изд-во НУА, 2004. – 162 с.

Педерсен И.А. Анализ подходов для оценки эффективности инноваций / И.А. Педерсен // Проблеми формування нової економіки XXI століття: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 грудня 2009 р.: в 5 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2009. – т. 3. – С. 126–129.

Педерсен И.А. Современные подходы к оценке эффективности инноваций / И.А. Педерсен // Национальная инновационная система и государственная политика в странах СнГ: материалы международного форума (г. Ростов-на-Дону 15– 23 апреля 2010 г.). в 2-х ч. / под ред. А.В. Паршина, Т.В. Семкиной, В.Н. Харченко, Л.В. Голуб. – Ростов н/д.: изд-во Академ-Лит, 2010. – Ч. 1. – С. 210–221.

Бень Т. К определению экономической эффективности инвестиций / Т. Бень // Экономика Украины. – 2007. – № 4. – С. 12–19.

Кравченко С.И. Экономическое обоснование инновационных проектов : дис. канд. экон. наук : 08.02.02 / Кравченко Сергей Иванович. – Донецк, 2001. – 230 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Математичне моделювання економічних систем