ДО ПИТАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

Ключові слова:

інноваційно-технологічні чинники, стійкий розвиток, інноваційна модель розвитку, науково-технологічна політика

Анотація

В статті досліджено іноземний досвід використання «інноваційно-технологічного» чинника. На основі проведеного аналізу обґрунтовано необхідність дотримання основ інноваційної стратегії задля стійкого розвитку економіки. Надано рекомендації щодо створення умов для розширення сфери та масштабів попиту, пропозицій та розповсюдження науково-технічних знань в країні, комерційного впровадження науково-технічних розробок у виробництво. Автори ставлять наголос на тому, що в умовах техноглобалізму Україна повинна  реалізовувати свої задекларовані наміри та прагнення, почавши із переходу до моделі так званої зеленої економіки (екологічно орієнтованої) у рамках інноваційної моделі розвитку. Авторами висвітлено аспекти фінансування інноваційних і науково-технологічних проектів, усі висновки підтверджено фактичними даними міжнародних рейтингів та статистичними даними світових організацій. Розглянуто варіанти стратегій розвитку інноваційної діяльності. На основі цього надано рекомендації щодо удосконалення механізму інноваційного розвитку та представлено шляхи стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, що приведе до ефективної інноваційно-інвестиційної діяльності України та її подальшого співробітництва з країнами ЄС.

Посилання

Андреева Т. П. Україна: економічний і інвестиційний потенціал / Т. П. Андреева. Л.: Львівська комерційна академія, 2002. – 162 с..

Белаш Т.В. Зарубежный опыт государственного регулирования конкурентоспособности национальной экономики: [монография ] / Т. В. Белаш. – X: Норд плюс, 2000. – 191 с.

Бережна І.Ю. Теоретико-економічні підходи до обґрунтування змісту інвестиційного потенціалу / І.Ю. Бережна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 258-263.

Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова, Н. І. Балдич. – К. : Академвидав, 2010. – 520 с.

Бодров В. Г. Інноваційно-інвестиційна модель сталого розвитку національної економіки : навч.-метод. матеріали / В. Г. Бодров, В. О. Гусєв, В. Ф. Мартиненко. – К. : НАДУ, 2009. – 60 с.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року [Текст] : [Постанова КМУ від 21 липня 2006 р. № 1001] : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

Отчет о конкурентоспособности регионов Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://competitiveukraine.org

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт статистики ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Про інноваційну діяльність (Закон України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 36, ст.266 )) – Режим доступу: http://domik.ua/poleznoe/content-pro-innovacijnu-diyalnist-id207.html

Офіційний сайт Transparency International Україна 2012-2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/.

Проект Стратегії інноваційного розвитку України на 2009-2018 роки та на період до 2039 року, підготовлений Державним агентством України з інвестицій та інновацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/ doccatalog/document?id=48722

Прушківський В. Проблеми інвестиційної політики та інновацій національної економіки (економіко-екологічний аспект) / В.Г. Прушківський, Т. Г. Сиволап. – Економічний простір: Збірник наукових праць. - №47. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 115-123.

Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : нац. доп. / О. І. Амоша [та ін.] ; заг. ред. В. М. Гейць [та ін.] ; НАН України. Секція суспільних і гуманітарних наук. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.

Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: навч. посібн. / Д.М. Стеченко. – К: Вища школа, 2002. – 254 c.

. Федоренко В. Г. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності : навч. посіб. / за наук. ред. В. Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2004. – 431 с. – Бібліогр. : С. 422-431.

References:

Andreeva T. P. (2002), Ukraina: ekonomichnyj i investytsijnyj potentsial [Ukraine: economic and investment potential], L'vivs'ka komertsijna akademiia, Lviv, Ukraine, pp. 162.

Belash T. V.(2000), Zarubezhnyj opyt hosudarstvennoho rehulyrovanyia konkurentosposobnosty natsyonal'noj ekonomyky [Foreign experience of government regulation of the competitiveness of the national economy], Nord plius, Ukraine, pp. 191.

Berezhna I.Y. (2010), Theoretical approaches to the economic justification of the contents investment potential, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, no. 6, pp. 258-263.

Bodrov V. H. (2010), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky ta ekonomichna polityka [State regulation of the economy and economic policy], Akademvydav, Kyiv, Ukraine, pp. 520.

Bodrov V. H.(2009) Innovatsijno-investytsijna model' staloho rozvytku natsional'noi ekonomiky [Innovation and investment model for sustainable development of the national economy], NADU, Kyiv, Ukraine, pp.60.

Derzhavna strategiya regional`nogo rozvy`tku na period do 2015 roku [Tekst] : [Postanova KMU vid 21 ly`pnya 2006 r. №1] : [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.kmu.gov.ua.

Otchet o konkurentosposobnosty` regy`onov Ukray`nu [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://competitiveukraine.org

Oficijny`j sajt Derzhavnogo komitetu staty`sty`ky` Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://ukrstat.gov.ua.

Oficijny`j sajt staty`sty`ky` YeS [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

Pro innovacijnu diyal`nist` (Zakon Ukrayiny` ( Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny` (VVR), 2002, N 36, st.266)) – Rezhy`m dostupu: http://domik.ua/poleznoe/content-pro-innovacijnu-diyalnist-id207.html

Oficijny`j sajt Transparency International Ukrayina 2012-2013 [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://ti-ukraine.org/

Proekt Strategiyi innovacijnogo rozvy`tku Ukrayiny` na 2009-2018 roky` ta na period do 2039 roku, pidgotovleny`j Derzhavny`m agentstvom Ukrayiny` z investy`cij ta innovacij. – Rezhy`m dostupu: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/ doccatalog/document?id=48722

Prushkivs'kyj V.H (2011), Problems investment policy and innovation of the national economy (economic and environmental aspects), Ekonomichnyj prostir: Zbirnyk naukovykh prats', Vol. 47, pp. 115-123.

Amosha O. I. and Hejts’ V. M. (2009), Socio-Economic Situation in Ukraine: Implications for People and the State, NAN Ukrainy. Sektsiia suspil'nykh i humanitarnykh nauk, Kyiv, pp. 687.

Stechenko D.M. (2002), Innovacijni formy` regional`nogo rozvy`tku: navch. posibn. / D.M. Stechenko. – K: Vy`shha shkola, – pp. 254.

Fedorenko V. H. (2004), Osnovy investytsijno-innovatsijnoi diial'nosti : navch. posib. [Fundamentals of Investment and innovation,], Kyiv, Ukraine, pp. 431.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Міжнародна економіка