ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Автор(и)

  • Марина Сергіївна Пащенко
  • Ірина Миколаївна Манаєнко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Ключові слова:

транснаціональна корпорація, прямі іноземні інвестиції, галузі промисловості, інвестиційний клімат, наслідки діяльності.

Анотація

Cтаття присвячена особливостям сучасного стану діяльності транснаціональних
корпорацій (ТНК) в Україні та їхньому впливу на національну економіку. Розглянуто
трактування поняття «транснаціональна корпорація» за ЮНКТАД. Наведено основні
риси притаманні ТНК. Визначено позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК для
країни базування та приймаючої країни. Досліджено особливості діяльності
транснаціональних корпорацій в Україні на сучасному етапі. Досліджено динаміку потоків
прямих іноземних інвестицій в Україну за країнами, а також за галузевим та регіональним
розподілом. Визначено найбільш пріоритетні сектори функціонування ТНК в Україні.
Наведено основні позитивні та негативні аспекти функціонування транснаціональних
корпорацій на ринку України. запропоновано можливі шляхи подолання негативного впливу
діяльності ТНК на економіку України. Таким чином, було зроблено висновок щодо пошуку
шляхів залучення ТНК в провідні сектори економіки.

Біографії авторів

Марина Сергіївна Пащенко

Ірина Миколаївна Манаєнко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

старший викладач кафедри менеджменту

Посилання

Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс]: Навчальні матеріали онлайн. –

Режим доступу:

http://pidruchniki.com/13761025/menedzhment/mizhnarodni_kompaniyi_rol_suchasnomu_mizhn

arodnomu_biznesi

Одягайло Б.М. Міжнародна економіка [Електронний ресурс]: Бібліотека

eлектронних навчальних посібників Луцького НТУ. – Режим доступу:

http://www.lib.lntu.info/book/fb/etme/2011/11-68//page8.html

Рокоча В. Трансакційні корпорації [Електронний ресурс]: Бібліотека онлайн. –

Режим доступу: http://readbookz.com/book/50/2010.html

Болгарова Н.К., Паневник Т.М. Транснаціональні корпорації в аспекті розвитку

глобалізаційних процесів [Електронний ресурс]: Бібліотека НУБІП. – Режим доступу:

http://elibrary.nubip.edu.ua/9690/1/%D0%A2%D0%%9A__%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%

%D1%82%D1%8F_.pdf

Іванова М. О. Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки

[Електронний ресурс]: Дніпропетровський університет ім.. Альфреда Нобеля. – Режим

доступу: http://duep.edu/uploads/vidavnitstvo14-15/10103.pdf

Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс]: Державна служба

статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Скороход І. С., Поліщук М. О., Поліщук О. О.Особливості інвестиційної

діяльності ТНК в Україні[Електронний ресурс]: Мукачівський державний університет. –

Режим доступу: http://msu.edu.ua/visn2/arhive/003/10.pdf

Левківський В. М. Транснаціональний характер діяльності ТНК: світовий досвід

та українські реалії [Електронний ресурс]: Науковий вісник ЧДІЕУ. – Режим доступу:

http://journals.uran.ua/nvgeci/article/view/37861/34013

Печенка О.І., Косенко В.І. Аналіз стратегій діяльності американських ТНК на

ринку України [Електронний ресурс]: Національна бібліотека України ім. В. І.

Вернадського. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21C

NR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=eui_

_1_84

Латинін Д. О. Стан та перспективи розвитку ТНК в світі та Україні [Електронний

ресурс]: Publishing house Education and Science s.r.o. – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/38_NIEK_2014/Economics/2_181324.doc.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-07-08

Номер

Розділ

Менеджмент